Fonden som videncenter

Fonden for Entreprenørskab er et nationalt og internationalt videncenter indenfor entreprenørskabsuddannelse. Vi samler viden om entreprenørskabsuddannelse igennem forskning, analyser og evalueringer og udbreder denne viden via arrangementer, netværk, projektsamarbejde og medier.

I de senere år er der kommet stort fokus på innovation og entreprenørskab i uddannelsessystemet og på uddannelsesinstitutioner. Dermed er der opstået et behov for mere viden om, hvordan man udvikler, fremmer og forankrer entreprenørskab i undervisningen. 

 

Fondens mål som videncenter er at sikre den bedst mulige kvalitet i entreprenørskabsundervisningen

Fonden for Entreprenørskab søger at opfylde dette behov ved at fungere som et nationalt videncenter, der indsamler, kortlægger, analyserer og formidler viden om entreprenørskabsuddannelse, -undervisning og -aktiviteter på uddannelsesinstitutioner i hele uddannelsessystemet – fra ABC til ph.d. 

 

Det er Fondens mål herigennem at kunne sikre, at man som underviser, som skoleleder og som uddannelsesinstitution kan arbejde ud fra den seneste viden om entreprenørskabsuddannelse og hermed være med til at sikre den bedst mulige kvalitet i undervisningen - til gavn for elever og studerende i hele uddannelsessystemet.

 

Fonden dokumenterer via egen forskning vigtigheden og effekterne af entreprenørskabsuddannelse

Fonden forsker i effekterne af entreprenørskabsuddannelse og i metoder og tilgange til undervisning i entreprenørskab. Denne forskning bidrager samtidig til diskussionen om, hvad der er kvalitet i entreprenørskabsuddannelse.

 

Et overordnet resultat af denne forskning er, at det er vigtigt, at man som elev får undervisning i entreprenørskab flere gange i løbet af sin uddannelse. Og at jo tidligere eleven får undervisning i entreprenørskab, jo større effekt har det. 

 

Underviserens rolle og de 4 tilgange til undervisningen

Samtidig giver forskningen os viden om underviserens betydning og rolle. Fonden opererer med fire forskellige tilgange til entreprenørskabsundervisning:

 

 • undervisning om entreprenørskab
 • undervisning for entreprenørskab
 • undervisning gennem entreprenørskab og
 • entreprenørskab indlejret i undervisningen.

 

Læs mere om de 4 tilgange her (link på vej).

 

Disse 4 tilgange har forskellige effekter på forskellige uddannelsestrin og på forskellige elever. Undersøgelser har vist, at effekten i nogle tilfælde er bedst, når forskellige tilgange kombineres.

 

Fondens model der skal være med til at skabe kvalitet i undervisningen

Endelig giver Fondens forskning en viden om hvad der giver kvalitet i entreprenørskabsundervisningen og om underviseres didaktiske profiler. Med sin publikation ”Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse” har Fonden skabt en model eller forståelsesramme med perspektiver på, hvordan entreprenørskabsundervisning kan udøves og evalueres i praksis på forskellige uddannelsestrin.

 

Se publikationen her.

 

Et videncenter med mange forskellige funktioner

Fonden for Entreprenørskab fungerer ikke blot som et nationalt, men også som et internationalt anerkendt videncenter. Fonden anvendes fx som strategisk sparringspartner i udviklingen af andre landes nationale strategier på området for entreprenørskabsuddannelse. Fonden bruges desuden ofte i international sammenhæng som ekspert i metoder og tilgange til entreprenørskabsundervisning samt i evaluering af denne undervisning.

 

På den måde er Fonden med til at holde fingeren på pulsen i forhold til hvad der sker internationalt på området for entreprenørskabsuddannelse og er dermed med til at sikre, at Danmark er med i frontløbet på området.

 

Til Fondens mange funktioner hører blandt andet, at Fonden:

 

 • er efterspurgte som keynote speakers og oplægsholdere på konferencer.
 • deltager i uddannelsesudvalg og –bestyrelser.
 • udfører egen forskning samt deltager i nationale og internationale forskningsprojekter.
 • kortlægger entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem.
 • kortlægger ekstracurriculære entreprenørskabsaktiviteter på videregående uddannelsesinstitutioner.
 • foretager effektmåling af entreprenørskabsundervisning.
 • foretager effektmåling af mikrolegater til studenter-startups.
 • udarbejder løbende analyser og oversigter, fx Iværksætterindekset.
 • uddeler fondsmidler, fx til nye uddannelsestiltag eller studenterstartups (mikrolegater).
 • sikrer den internationale dimension i arbejdet med at fremme entreprenørskabsuddannelse.

 

Støtte og vejledning til mange forskellige interessenter

Som videncenter understøtter og vejleder Fonden mange forskellige interessenter, blandt andre:

 

 • Uddannelsesinstitutioner
 • Ledelse af uddannelsesinstitutioner
 • Undervisere/ lærere
 • Nationale organisationer
 • Den siddende regering og ministerier.

 

Grundlæggende for Fondens virke er følgende definition af entreprenørskab

“Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art.”

 

 

Kontakt os 

Vil du vide mere om Fonden som videncenter, eller ønsker du at samarbejde omkring et projekt, så kontakt chef for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser Pernille Berg på pberg@ffe-ye.dk