Ny viden og analyser

Her kan du finde ny viden, materialer, undersøgelser og analyser, som er skabt igennem StartUp i Praksis.
Alt materiale kan frit benyttes, sålænge der henvises til materialet.

Klar til praktikanter? Klar til ledelse? (2020)

 Læs publikation
Udarbejdet af RB Consult for Fonden for Entreprenørskab.
Materialet giver et samlet overblik over de forskellige faser, der er relevante når der tales om praktikforløb
(før, under og efter). Og det giver nogle konkrete take-away’s i form af spørgsmål og skabeloner, som kan bruges som rettesnor og tommelfingerregler. Materialet er er skabt, så man som founder, eller leder i en SMV, kan føle sig klædt på til at påtage det ansvar, man får som leder, når man vælger at få praktikanter med ombord.

StartUp i Praksis - Anbefalinger fra WeScale (2020)

 

Læs publikation
Udarbejdet af WeScale for Fonden for Entreprenørskab. 
Konsulenten finder at projektet er katalysator for at gøre universiteterne mere entreprenørielle, og sikrer en bedre kobling mellem ekstra-curriculære og curriculære I&E aktiviteter. Projektet styrker også koblingen mellem viden/teori og praktisk entreprenørskab ude i virkeligheden. Der er dog også udfordringer, hvoraf de vigtigste er:

 • Mangel på studerende, der er i praktik i andres student startup, jf. den oprindelige målsætning. Her mangler der fortsat en passende understøttelse af deres læringsforløb. Hvad skal de konkret tilbydes? Og hvordan skal praktikværterne klædes på?
 • Den håndholdte kontakt er sårbar, og kan vanskeliggøre skalering. Partnerne bør i højere grad afsøge og afprøve værktøjer, der kan understøtte og lette skalering [Se anbefalingerne fra Develop Talent, Mathias Lund Schøtz].  
 • Der mangler en model, som sikrer økonomisk forankring efter projektmidlernes udløb. Kan man fx bruge de ECTS og STÅ som skabes til mere strategisk forankring?
 • Der mangler en form for fælles ”årshjul”, der kan øge synergien på tværs af partnerskabet, og som kan understøtte at partnerne i højere grad plukker fra hinandens erfaringer og løsninger.
 • Der er stadig for lidt (systematisk) samarbejde med de faglige vejledere (VIP). Mange er faktisk interesseret i en tættere kobling.
 • Selvom der har været fint gennemslag og opmærksomhed både lokalt og nationalt, er der endnu uforløste potentialer kommunikation – fx på et mere politisk niveau.

I 2021 bør hovedfokus derfor være:

 • Tilpasse flere studieordninger og læringsmål
 • Lave guidelines til væksthuse og faglige vejledere
 • Videndeling og samarbejde mellem væksthuse og faglige vejledere
 • Forsat videndeling og samarbejde på tværs af universiteterne
 • Kommunikation om resultater og potentialer, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

 

StartUp i Praksis - Anbefalinger fra Develop Talent (2020)


Læs publikation

Udarbejdet af Develop Talent for Fonden for Entreprenørskab.
Arbejdet har vist, at social læringsteori er en frugtbar linse til at forbedre samarbejdet og den gensidige forståelse mellem væksthusmiljø og studiemiljø på universiteterne. Konsulenten har fundet frem til, at der er behov for en kortlægning og præcisering af de kompetencer, som den studerende opnår i praktik i startups. Samt en visualisering af dem på en måde, så man undgår tvetydighed. 


Der er også blevet identificeret konkrete læringsmekanismer og formater, som kan bidrage til den videre udvikling med den studerende som et fælles udgangspunkt baseret på forskningsbaseret undervisning (Community of Inquiry, Forandringslaboratorier og fælles kompetencekortlægning). 

Alt det har vi samlet i et særligt dialogværktøj for StartUp i Praksis, der viser de "aktivitetssystemer" som omgiver problemstillingen.


Download dialogværktøjet med aktivitetssystemer

Webinar: Hvordan laver man ECTS-givende praktikforløb i studenter-startups? (2019)

Hvilke udfordringer og muligheder opstår der, når vejledere fra studentervæksthusene skal samarbejde med de akademiske vejledere, om at skabe læring i en startup-kontekst? Hvordan kan man understøtte bedre matchmaking mellem startups og praktikanter? Og kan man understøtte læringsrejsen for den enkelte studerende ved at bruge læringsteknologi. I dette webinar fortæller projektleder Jesper Risom fra Fonden for Entreprenørskab og udviklingskonsulent og bestyrelsesmedlem i EdTech Denmark Mathias Lund Schjøtz, om erfaringerne og løsningsforslag fra de første 250 studerende, som indtil videre er startet praktik igennem StartUp i Praksis. Se webinaret her (det varer 1 time).

 

 

StartUp i Praksis - Midtvejsevaluering Oktober 2019. PLUSS-COWI (2019)


Læs publikation
Udarbejdet af PLUSS for Erhvervsstyrelsen. Midtvejsevalueringen viser, at den nationale del af projektet er forankret i et stærkt partnerskab, hvor universiteterne gennemfører aktiviteterne decentralt, og Fonden for Entreprenørskab på professionel vis varetager den tværgående projektledelse samt en løbende opfølgning på universiteternes administration og kvalitet.


Projektet har et tydeligt fokus på, at flere studerende skal komme i praktik i egen eller andres startup, og at de via disse praktikforløb tilegner sig iværksætterkompetencer. Projektets succes afhænger dog også af omstændigheder, som projektet kan gøre mere for at påvirke.


Deltagende studerende anser projektet som både relevant og udbytterigt, men de har forskellige oplevelser af forløbenes rammesætning og struktur. Samtidig er der på trods af et stærkt fokus på forankring hos de studerende potentiale for at styrke den organisatoriske forankring. 


Den sjællandske del af projektet har været forbundet med betydelige opstartsvanskeligheder, da partnerskabet initialt ikke inkluderede en aktør, som med et campus kunne løfte projektet på Sjælland. Sidenhen er SDU indtrådt i partnerskabet, hvilket har betydet, at projektet nu har en fysisk lokation på Sjælland i form af SDU’s campus i Slagelse. På trods af dette fremskridt er det stadig ikke afgjort, hvordan projektet konkret skal designes. Dette har betydet, at Sjællandsprojektet har stået stille i de første perioder, og at projektet primært har haft fokus på at få projektet i de øvrige regioner op at køre.

 

Praktik i studenter-startups på de danske universiteter - en antropologisk behovsafdækning (2018)


Læs publikation
Udarbejdet af Use the User (Lind Perspective) for Fonden for Entreprenørskab.

Overordnet konkluderer undersøgelsen, at de fleste universitetsstuderende kan se et formål med at være i praktik som en del af uddannelsen. Der er dog stor variation på tværs af universiteter og uddannelser. Praktik i startups mangler dog en klar, faglig profil. Undersøgelsen viser, at hvis praktik blev indskrevet som en ECTS-givende mulighed, ville det blive oplevet som en reel mulighed af langt flere studerende. Samtidig er det vigtigt, at praktik formidles og kommunikeres fra starten af og undervejs i uddannelsen, og at dette sker i et samarbejde mellem universitet og studentervæksthus.


Undersøgelsen viser, at den brede gruppe af studerende ikke har kendskab til studentervæksthusene, muligheder for iværksætteri eller hvor de skulle finde en startup. Undersøgelsen viser også en skævvridning i køn, hvor flere mandlige studerende kender til iværksætter-tilbud, selvom der ikke er kønsforskelle i interessen for praktik i startups. Praktik i startups kan derfor – muligvis – være en ny vej at tiltrække flere kvinder til startups


Undersøgelsen viser også det uforløste potentiale (illustreret med mange gode eksempler) hvor studerende får et større læringsudbytte og større ansvar i startups, end i mere etablerede og store virksomheder. Startups fortæller også, at en praktikant fra universiteterne kan være med til at løfte virksomheden, opfylde konkrete behov, skabe nye perspektiver og at de lærer om sig selv som virksomhed. Samtidig er en praktikant for mange startups den første reelle ledelseserfaring og flere er blevet overraskede over, hvor meget det kræver at have en praktikant

 

Tilbage til forsiden