Hovedaktiviteter

Projektet har følgende aktiviteter:

 1. Videnkortlægning og inspiration fra udlandet

  Mål: At afdække og opsamle eksisterende undersøgelser og forskning om arbejdet med iværksætteri på erhvervsuddannelserne.

  1. Videnkortlægning
   Kortlægning af danske og (afgrænsede) internationale undersøgelser, forskning og best practises inden for arbejdet med iværksætteri på erhvervsuddannelserne

  2. Bedste-praksis-cases
   4-6 cases der illustrerer bedste praksis i arbejdet med iværksætteri på erhvervsuddannelserne, der også vil inkludere cases fra sammenlignelige lande (i forhold til fx erhvervsstruktur og uddannelsesstruktur).

 2. Registeranalyse og interviews

  Mål: Undersøge hvor mange og hvilke faglærte, der åbner egen virksomhed efter endt erhvervsuddannelse, hvornår de gør det, hvordan overlevelsesgraden er og hvilke barrierer de oplever.
  1. Faglærte virksomheders overlevelsesgrad
   Registerbaseret analyse, der kortlægger, hvor mange faglærte, der åbner en virksomhed ef-ter afsluttet erhvervsuddannelse, og overlevelsesgraden af virksomhederne.

  2. Hvilke kompetencer oplever faglærte iværksættere at mangle
   Kortlægning af, hvilke kompetencer og hvilken viden nyuddannede faglærte har oplevet at mangle i forhold til at åbne egen virksomhed. Udføres via interviews.

 3. Survey og kvalitative interviews: Hvordan arbejdes med iværksætteri på erhvervsuddannelserne

  Mål: Få viden om, i hvilket omfang der arbejdes med iværksætteri på erhvervsuddannel-serne, hvilke barrierer der er og i hvilken grad underviserne besidder de rigtige kompetencer

  1. Hvordan og i hvilken udstrækning undervises der i iværksætteri på erhvervsuddannelserne?
   Survey og kvalitative interviews.

 

 1. Opsamling af resultater og anbefalinger samt formidling

Resultaterne fra analyser, kortlægninger og interviews opsamles, og der udledes konklusioner, opmærksomhedspunkter og konkrete anbefalinger til, hvilke tiltag, initiativer og emneområder, der på bedst mulig vis vil kunne understøtte undervisning i iværksætteri i erhvervsuddannelserne.

Til præsentation af og videre arbejde med resultaterne afholdes der i november 2021 en lanceringskonference og en efterfølgende workshop.

Alle der måtte have interesse i at deltage i konference og workshop er velkomne til at tilkendegive interessen ved at sende en mail til projektleder Beate Laubel Boysen på beate@ffefonden.dk