Om fondsmidler til studenterorganisationer

Fonden for Entreprenørskab ønsker at støtte studenterdrevne projekter og aktiviteter der direkte eller indirekte er med til at styrke innovations- og entreprenørskabsundervisningen samt den entreprenørielle kultur på de videregående uddannelser.

 

Studenterorganisationer eller studenterdrevne projekter kan søge midler fra Fonden for Entreprenørskab til at forbedre rammerne for opbygningen af entreprenørskabskompetencer og en mere entreprenant studenterkultur på deres uddannelsesinstitution.

 

Der kan således søges midler til at arrangere aktiviteter der sætter fokus på entreprenørskab på de videregående uddannelser. Midlerne gives til aktiviteter der sætter fokus på iværksætteri som en mulig karrierevej og aktiviteter som har til formål at styrke de studerendes muligheder for at arbejde med innovation og entreprenørskab.

 

Støtten gives til studenterorganisationer eller studenterdrevne projekter som er drevet af frivillige studerende og er tilknyttet en uddannelsesinstitution.

  • Støtten gives udelukkende til studenterorganisationer og studerende på videregående uddannelser, der deltager i ECTS-givende forløb på uddannelsesinstitutionen. Både modtagere af fondsmidlerne og målgruppen for projektet/aktiviteten skal være studerende.

Man kan ikke som privatperson eller virksomhed opnå støtte til et projekt.

 

Der kan ansøges om op til 20.000 kr. 

 

Det bevilgede beløb udbetales efter endt projektforløb og efter godkendelse af afsluttende afrapportering til Fonden for Entreprenørskab.

 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges fondsmidler til afholdelse af studenterdrevne projekter og aktiviteter der direkte eller indirekte er med til at styrke den entreprenørielle kultur på uddannelsesinstitutionen. Det kan blandt andet være afholdelse af en eller flere af følgende aktiviteter:

  • Konference
  • Workshop
  • Gå-hjem møde
  • Etc.

Det er et krav at aktiviteten skal indeholde et fagligt indlæg på minimum 45 minutters varighed.

 

Midlerne kan anvendes til fx oplægsholdere, forplejning og markedsføringsmateriale.

Midlerne kan ikke anvendes til drift. Er du i tvivl om hvad du kan søge midler til er du velkommen til at kontakte os inden du indsender en ansøgning.