Om fondsmidler til studenterorganisationer

Fonden for Entreprenørskab ønsker at støtte studenterdrevne projekter og aktiviteter der direkte eller indirekte er med til at styrke innovations- og entreprenørskabsundervisningen samt den entreprenørielle kultur på de videregående uddannelser.

 

Støtten gives til:

 

 • Studenterorganisationer eller studenterdrevne projekter til at forbedre rammerne for opbygningen af entreprenørskabskompetencer og en mere entreprenant studenterkultur på deres uddannelsesinstitution. 
 • Studenterorganisationer eller studenterdrevne projekter som er drevet af frivillige studerende og er tilknyttet en uddannelsesinstitution.
 • Studenterorganisationer og studerende på videregående uddannelser, der deltager i ECTS-givende forløb på uddannelsesinstitutionen. Både modtagere af fondsmidlerne og målgruppen for projektet/aktiviteten skal være studerende.

Støtten gives ikke til:

 • Privatpersoner eller virksomheder kan ikke søge støtte til et projekt.

 

Der kan ansøges om op til 20.000 kr. 

Det bevilgede beløb udbetales efter endt projektforløb og efter godkendelse af afsluttende afrapportering til Fonden for Entreprenørskab.

 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges fondsmidler til afholdelse af studenterdrevne projekter og aktiviteter der direkte eller indirekte er med til at styrke den entreprenørielle kultur på uddannelsesinstitutionen. Midlerne gives til aktiviteter der sætter fokus på iværksætteri som en mulig karrierevej og aktiviteter som har til formål at styrke de studerendes muligheder for at arbejde med innovation og entreprenørskab.

 

Det kan blandt andet være afholdelse af en eller flere af følgende aktiviteter:

 • Konference
 • Workshop
 • Gå-hjem møde
 • Etc.

Det er et krav at aktiviteten skal indeholde et fagligt indlæg på minimum 45 minutters varighed.

 

Midlerne kan anvendes til

 • Oplægsholdere
 • Forplejning
 • Markedsføringsmateriale.

Midlerne kan ikke anvendes til drift.

 

Er du i tvivl om hvad du kan søge midler til er du velkommen til at kontakte os inden du indsender en ansøgning.