18 dec 2017  /  NyhedsRedaktør

Stor interesse for økonomisk støtte til udviklingsprojekter i efteråret 2017

Hvert år uddeler Fonden for Entreprenørskab projektmidler til at støtte udviklingen af ny undervisning, nye fag eller materialer på uddannelsesinstitutioner over hele Danmark.

Der har været stor interesse for Fonden for Entreprenørskabs fondsmidler i efteråret 2017. Der er blevet uddelt midler til seks projekter på ungdomsuddannelserne og ni projekter på de videregående uddannelser.

Fonden uddelte midler til følgende projekter (i tilfældig rækkefølge inden for hvert uddannelsessegment):

 

Ungdomsuddannelserne

Innovationslinje på social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og Sundhedsskolen Fyn                        

Social- og Sundhedsskolen Fyn opretter med dette projekt en innovationslinje på skolens tre lokationer med assistentuddannelse. Elever på denne linje får en faglighed og et mindset, der gør dem i stand til kunne og ville skabe forandringer til gavn for borgeren.

 

Iværksætter indenfor sundhed og omsorg

SOSU Østjylland                        

Projektet har til formål at udvikle de nødvendige kompetencer hos en gruppe medarbejdere (undervisere) til at starte og skabe "Den gode fortælling om iværksætteri i sundhed og omsorg på SOSU Østjylland".

 

Arcade Experience                   

ZBC                    

Arcade Experience projektet tematiserer spiludvikling og elektronik til en færdig arkademaskine. Projektet skal stimulere elevers evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi eller med andre ord eleverne skal lære entreprenørskab og innovation.

 

Entreprenørskab og innovation i htx-uddannelsens fag på Odense Tekniske Gymnasium                      

Odense Tekniske Gymnasium                          

Odense Tekniske Gymnasium har rammesat intern vidensdeling og efteruddannelse i entreprenørskabsundervisning med udgangspunkt i to lærere, som har deltaget i efteruddannelsen E3U. Disse to lærere skal fungere som igangsættere af gymnasiets faggrupper via vidensdeling af innovationsprincipper og værktøjer fra efteruddannelsen, således at faggrupperne efterfølgende kan udvikle fagspecifikke forløb med innovation og entreprenørskab indbygget.

 

Fag-forløb med fokus på innovative og entreprenante kompetencer     

Aarhus Handelsgymnasium  

Projektets mål er at implementere innovative kompetencer i andre fag end blot innovation, og projektet vil derfor udarbejde konkrete forløb, som understøtter dette, så underviseren formår at få de innovative kompetencer implementeret i undervisningen og deres eget fag ved hjælp af let tilgængeligt materiale, som er underbygget af aktuelle tematikker eller cases.

 

Udbredelse af innovation på STX - fra firstmovers til implementering på organisationsniveau            

Århus Statsgymnasium           

Formålet med dette projekt er at sikre en udbredelse af innovation i den daglige undervisning på de tre deltagende STX-gymnasier (Egaa Gymnasium, Marselisborg Gymnasium & Århus Statsgymnasium), hvilket gøres ved at lade firstmovers inden for innovation hjælpe kolleger med at ud- og afvikle sekvenser eller undervisningsforløb med fokus på innovation.

 

 

Videregående uddannelser

CBS-CM(psyk)                            

Copenhagen Business School

Projektet vil udvikle faget ’Facilitering af Kreativitet og Innovation’ på CBS til at blive et ’BLENDED LEARNING’ fag (dvs. et fag med en blanding af online-baseret undervisningsaktivitet, kombineret med aktiviteter i undervisningslokalet) med et meget stærkere fokus på entreprenørskab. Ydermere er det hensigten at udvikle entreprenørskabs-relateret online og offline materiale (cases, video, øvelser) der ikke kun kan anvendes i dette pågældende fag, men som kan gen-anvendes og videreudvikles i andre 'blended learning' fag på CBS med entreprenørskabsindhold.

 

Fra kunstnerisk leverandør til kunstnerisk entreprenør   

Den Danske Filmskole             

Projektet vil udvikle faget Kulturelt entreprenørskab på Produceruddannelsen og Fiktionsinstruktøruddannelsen i tæt samarbejde med Manuskriptforfatteruddannelsen med henblik på at lade disse indgå som obligatoriske fag på de kommende 5-årige uddannelser, der søges indplaceret på BFA/MFA-niveau.

 

Intraprenøriel sygeplejepraksis                      

UCL                    

Projektet er et 3-ugers samarbejdsprojekt mellem 10 sygehusafdelinger/plejecentre og 10 grupper af studerende på sygeplejerskeuddannelsens 2. semester i Svendborg. De studerende skal på baggrund feltstudier og Karl Tomms spørgeguide afdække, idegenere, afprøve og evaluere forbedringsforslag ift. de grundlæggende udfordringer /plejeproblemer sygeplejersker, patienter/pårørende og relevant tværfaglige samarbejdspartnere oplever.

 

Intraprenørskab: sæt din faglighed i spil i projektorienterede forløb     

Københavns Universitet        

Projektet skal være et markant løft af det projektorienterede forløbs værdi for studerende, institutter og universitetet gennem udviklingen af metoder, netværk og viden. Det sker først og fremmest gennem et ekstra-curriculært forløb, der på baggrund af effectuation-teori skal ruste de studerende til at agere som intraprenører i løbet af deres curriculære projektorienterede forløb og dermed styrke deres interesse for entreprenørskab og fremtidige erhvervsevner som innovative samt job- og omstillingsparate akademikere.

 

Law of start-up companies: How to start a start-up?          

University of Copenhagen    

The ”Law of start-up companies: How to start a start-up?” project aims to develop and operate an innovative and interactive learning experience through fostering entrepreneurship at the Faculty of Law, University of Copenhagen.

 

Mentorordning med virksomhedsledere for studerende på ÅU Modul: Strikdesign, -håndværk og formidling         

Professionshøjskolen UCC    

Tekstilformidleruddannelsen har med succes udviklet et nyt fagmodul: Strikdesign, -håndværk og formidling. For at understøtte de studerendes opstart af egen virksomhed etableres et professionelt mentornetværk. Mentornetværket skal kvalificere de studerende ift modulets tre fagsøjler:
• Håndværk og design
• Didaktik og formidling
• Iværksætteri, økonomi og drift af egen virksomhed

 

Online - Next Step                   

University College North       

Projektets mål er at skabe et Online entreprenørskabsforløb.  Online-Next Step vil tage udgangspunkt i de eksisterende erfaringer, UCN har med Next Step, men det kræver en nytænkning af udervisningsmetoder både didaktisk og indholdsmæssigt. Målet med dette projekt er således at skabe et uddannelsesforløb for online-UCN studerende og studerende i øvrigt, der ønsker at blive internationale iværksættere.

 

PROJEKT EFFEKT - om evaluering af iværksætterkompetencer på cu-curriculære forløb                          

VIA University College            

Med dette ”Projekt Effekt” er målet at udvikle og afprøve et design for en evalueringspraksis, der skal sikre, at studerende på pædagog- og læreruddannelsen har mulighed for at have et modul, hvor de også evalueres og udprøves på deres kompetencer til at iværksætte egne og deres målgruppes (børn & unge) nyudviklede produkter, procedurer eller projekter - som en del af deres uddannelse. Projektet vil være tilknyttet et co-curriculært forløb, der afholdes af medarbejdere fra studentervæksthusene - men i samarbejde med undervisere i grunduddannelserne, der underviser på et ETCS-givende modul.

 

Undervisermetodekatalog til undervisning og Praksislab på Professionshøjskolen Absalon                  

Professionshøjskolen Absalon                         

Målet med projektet er at udvikle et metodekatalog til brug i undervisningen på Leisure Management uddannelsen, og dermed  skabe et fælles ståsted for underviserne på uddannelsen gennem dette metodekatalog. Over tid er målet at kataloget også kan tjene som inspiration til undervisningen på de andre uddannelser i Absalon regi og dermed på sigt kan skabe innovative forløb på tværs af uddannelserne.