20 jun 2018  /  NyhedsRedaktør

Stor interesse for økonomisk støtte til udviklingsprojekter forår 2018

Hvert år uddeler Fonden for Entreprenørskab projektmidler til at støtte udviklingen af ny undervisning, nye fag eller materialer på uddannelsesinstitutioner over hele Danmark.

Der har været stor interesse for Fonden for Entreprenørskabs fondsmidler i foråret 2018. Fonden fik et overvældende antal ansøgninger, og der er blevet uddelt midler til sammenlagt 45 projekter fordelt på grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Fonden uddelte midler til følgende projekter (i tilfældig rækkefølge inden for hvert uddannelsessegment):

 

GRUNDSKOLEN

 

I og E netværk for Rødovre Kommunes skoler

Rødovre Kommune                  

Rødovre ansætter pr. 1. august 2018 syv nye vejledere, en pr. skole, der skal arbejde med Teknologi og Innovation i skolerne. De forventes at være forholdsvis teknologisk stærke, men deres kompetencer indenfor innovation og entreprenørskab skal løftes i tæt samarbejde med de eksisterende IT-vejledere, der findes på skolerne.

 

Innovation som didaktik                     

Bavnehøjskolen                         

Bavnehøjskolen i Hadsten er startet op med at arbejde med at fremme elevernes innovative kompetencer i to af indskolingsklassserne. I dette projekt arbejdes der på at brede innovationsdidaktik ud i resten af indskolingen og på mellemtrinnet, for at fremme elevernes tro på egne evner til problemløsning i både personlige og faglige sammenhænge, og på den måde ruste dem til at forholde sig innovativt i skolen og senere i uddannelse og arbejde.

 

Implementering af entreprenørskab og engineeringsaktiviteter på Firehøjeskolen og i skoleklyngen              

Firehøjeskolen i samarbejde med Bredsten-Gadbjerg skole og Skibet skole                        

Projektet vil - med konkret vejledning i entreprenørskab og engineeringsaktiviteter - motivere lærerne til at udvikle Idékonsulenter på skolerne. En Idékonsulent er en elev med forøgede evner til at handle, samarbejde organisere og kommunikere. Alle elever på en skole vil efterhånden opnå denne status på grund af målrettede aktiviteter.

 

Entreprenørskab for alle                     

Hellerup Skole

Med projektet ”Entreprenørskab for alle” vendes didaktikken på hovedet. I stedet for at arbejde med entreprenørskab i et enkelt fag, eller projekt, vil Hellerup Skole integrere entreprenørskab som et overliggende tema for undervisningen i alle fag for eleverne i udskolingen, det vil sige på 7. 8. og 9. klassetrin. Ved at tage udgangspunkt i entreprenørskab ønsker Hellerup Skole, at eleverne i udskolingen aktivt og kontinuerligt forholder sig til deres faglighed i en moderne og hyperkompleks verden, hvor kompetencer som idégenerere, tænke kreativitet, processtyre og iværksætte er eftertragtede.

 

Innovation og entreprenørskab som didaktik i makerspace          

Herstedøster Skole i samarbejde med Teknologisk Institut og Skoleafdelingen i Albertslund

Projektet kombinerer brugen af teknologier i makerspacelokalet på Herstedøster Skole med innovation og entreprenørskab som didaktisk metode. Seks lærere opkvalificeres på en praksisnær workshop sammen med deres elever og får 'hands on' erfaringer med de fire entreprenørielle dimensioner; handling, kreativitet, omverdensrelation og personlig indstilling. Efterfølgende udarbejder lærerne et undervisningsforløb, der bruger entreprenørskab som didaktisk metode i makerspacelokalet.

 

Make it happen         

Kirkeskolen     

Skolens innovationsvejleder skal være facilitator for at Kirkeskolen samt Borris og Faster Skoler kan få implementeret innovative og entreprenante tankegange og arbejdsmetoder i den almindelige undervisning.

 

Læssøe på plænen   

Læssøesgades Skole                

”Læssøe på plænen” er et valgfag på Læssøesgades Skole for 7., 8. og 9. klasses elever, hvor der er fokus på entreprenørskab og handlekompetence. Selve event-holdet blev etableret på baggrund af at fremme innovation og iværksætteri blandt de unge. Eleverne skal i løbet af året selv indhente sponsorater og tilladelser, så festivalen kan afholdes den 18. maj.

 

Innovative dage        

Skole- og Dagtilbudsafdelingen i Skive Kommune, i samarbejde med Læringsambassaden                      

Skole- og Dagtilbudsafdelingen (SKODA) i Skive Kommune ønsker at styrke koblingen mellem innovation, entreprenørskab og teknologi. Dels gennem opkvalificering af medarbejderne i Læringsambassadens didaktiske kompetencer inden for engineering og dels gennem udvikling af et nyt modulbaseret undervisningskoncept, hvor eleverne opnår kendskab til en række teknologier, så de efterfølgende kan bruge dem i løsningen af lokale autentiske problemstillinger.

 

Innovative læringsmiljøer i 4. klasse                           

Trekantområdets Kommuner

Projektet er et praksisnært uddannelsesforløb, der er målrettet lærere og elever på 4. klassetrin. Det overordnede formål er at lærer/pædagogteamet vil blive understøttet igennem et år i forhold til at sammensætte en undervisning, hvor elevernes entreprenørielle kompetencer bliver udviklet i tæt samspil med fagrækken.

 

Fra del til helhed - undervisning af autister i IT og innovative processer                

Valhøj Skole   

Projektet stræber mod at udnytte autisters stærke analytiske og visuelle færdigheder i forbindelse med udvikling og arbejde med IT, samt at give eleverne værktøjer til at strukturere innovationsprocesser forbundet med dette. Personalet skal dygtiggøres i at udvikle og rammesætte innovative arbejdsprocesser, der kan rummes af børn inden for autismespektret.

 

Samskabelse mellem skole og lokalforeninger i håndværk og design                    

Ramløse Skole                            

Efter at have været en matrikel på en større fødeskole er Ramløse Skole blevet en lille selvstændig skole. I første omgang er det et pilotprojekt i 4 år, hvor et af succeskriterierne er at inddrage lokale foreninger i skolens hverdag i højere grad end tidligere. I den forbindelse skal der startes et samarbejde op mellem Billedskolen (lokal forening) og skolens lærere i billedkunst og håndværk og design, hvor der skal samskabes omkring nye måder at skabe undervisning i fagene, med stor grad af inddragelse af lokalsamfundet.

 

Kompetenceudvikling - fra projekt og koncept til innovation og entreprenørskab i skolernes hverdag            

Furesø Kommune                     

I Furesø Kommune skal der arbejdes med Furesø Innovations Projekt (FIP), som er for hele 7. årgang på tværs af de 7 grundskoler. Her skal eleverne arbejde i en måned med en case stillet at en lokal virksomhed, hvor innovation og det 21. århundredes kompetencer er omdrejningspunktet.

For at FIP ikke blot bliver et enkeltstående projekt er ambitionen, at lærere og PLC-konsulenter får kompetencerne til at tænke innovation og entreprenørskab ind i den daglige praksis til gavn for elevernes fremtidige kompetencer.

 

Ledelse, strategi og skoleudvikling i entreprenørskab på Lind Skole                       

Lind Skole        

Lind Skole ønsker at udvikle en fælles didaktisk platform vedrørende entreprenørskab, som styrker elevernes kompetencer i forhold til det faglige, personlige og sociale. I den forbindelse iværksættes en lang række tiltag, der understøtter lærerne i dette arbejde.

 

Styrk innovation og entreprenørskab på Frie Fagskoler i Danmark                           

Tronsø Fri Fagskole i samarbejde med De 12 Frie Fagskoler i Danmark     

De 12 Frie Fagskoler har indledt et samarbejde om kompetenceudvikling og har et ønske om at styrke innovation og entreprenørskab blandt lærere og elever på skolerne. Projektet består af to temadage for i alt ca. 80 lærere, hvor der præsenteres og arbejdes med innovationsmetoder og -processer til praksisnær undervisning og gøremålsundervisning m.m. Herefter vil man arbejde på den enkelte skole med omsætning og afprøvning i undervisningsforløb.

 

UNGDOMSUDDANNELSER

 

Innovativt Kompetenceløft Nyborg                            

HF & VUC FYN i samarbejde med Nyborg Gymnasium       

Innovativt Kompetenceløft Nyborg er et aktionslæringsprojekt rettet mod udvikling af underviserkompetencer indenfor innovation og entreprenørskab. Forløbet bidrager til at klæde undervisere fra Nyborg Gymnasium og HF & VUC Nyborg på til at opnå et innovativt mindset, der gør det muligt at implementere innovation og entreprenørskab i undervisningen.

 

Næste skridt: Computational Thinking                       

Ørestad Gymnasium i samarbejde med Greve Gymnasium, Rysensteen Gymnasium og Nærum Gymnasium

Gymnasierne er godt i gang med implementering af IT-strategiplan og arbejdet med at understøtte digital dannelse på forskellig vis, men det opleves også, at der er et stort behov for brug for kapabilitetsopbygning, når det handler om at booste arbejdet med elevernes produktive og kreative, entreprenørielle IT-kompetencer. Computational Thinking bliver derfor et relevant begreb i et entreprenørkskabsperspektiv på ungdomsuddannelserne.

Netværket har derfor ansøgt Fonden for Entreprenørskab om midler til efteruddannelsesaktiviteter med fokus på opbygning af entreprenørskabs-IT-kompetencer, herunder Computational Thinking i didaktisk perspektiv.

 

Demokratisk Arkitektur                       

Aarhus Tech   

Demokratisk Arkitektur er en tværfaglig workshop med fokus på at styrke gymnasieelevers kompetencer inden for socialt entreprenørskab. Globalt har Danmark mange innovative tiltag inden for området. Godt 50 elever fra det nationale netværk, Globale Gymnasier, inviteres til workshoppen på Aarhus Gymnasium. På workshoppen vil eleverne styrke deres evne til at italesætte samfundsmæssige problemstillinger igennem tre faser: Forandring, formidling og forsamling.

 

Værdiskabelsen fra teori til praksis

Social & Sundheds Skolen, Herning                 

"Værdiskabelsen fra teori til praksis" udfordrer eleverne til at turde tro nok på deres innovative kompetencer til at præsentere deres idéer, produkter og løsninger for arbejdsgivere og skabe værdi i praksis. Med udgangspunkt i observerede udfordringer vil SOSU- og PAU-elever formulere problemstillinger og fremstille bud på konkrete, innovative løsninger, der skal testes og fremlægges for elevernes arbejdsgivere.

 

Kobling af skole og praktik på lager- og chaufføruddannelserne gennem innovationsprojekter                          

Uddannelsescenter Holstebro                          

Projektet skal dels styrke elevernes entreprenørielle kompetencer og dels styrke koblingen mellem undervisningen på skolen og praktikken i virksomhederne. Projektet er målrettet elever på lager- og chaufføruddannelserne og deres praktikvirksomheder. Projektet løber over elevernes fire første hovedforløb og praktikperioderne her imellem og bidrager til at gøre disse til et sammenhængende læringsforløb, hvor teori og praktik supplerer hinanden og spiller sammen.

 

Innovation på Byggetek                      

Mercantec      

Projektet skal være med til at sikre, at den daglige undervisning på brancheskolen Byggetek indeholder innovation med senere fokus på iværksætteri og entreprenørskab. Byggetek har GF 2 samt hovedforløb på uddannelserne: Træfagets byggeuddannelse, herunder gulv- samt tømrerforløb, bygningsstruktør og anlægsstruktør. En del af eleverne er kommende selvstændige håndværkere, og projektet og skolen skal understøtte og udvikle deres innovative tilgang til fagligheden.

 

Entreprenørskab på GF1                      

Mercantec      

Projektet har til hensigt at øge GF 1 undervisernes kompetencer i forhold til at styrke og forankre innovation og iværksætteri i Mercantecs 6 EUD fagretninger. Projektet skal sikre, at underviserne er godt klædt på til at kvalificere såvel som afvikle innovationsundervisningen. Foruden opkvalificering af undervisere skal der udvikles et nyt sammenhængende og kvalificeret forløb, som sikrer, at Mercantec giver alle EUD-GF 1 elever det bedst mulige afsæt for at udvikle deres entreprenørielle evner.

 

Hvordan skal fremtidens velfærdsmedarbejdere være innovative?                      

Randers Social - og Sundhedsskole                

Projektet har til formål at afklare, hvordan innovationsbegrebet forstås og ønskes udfoldet i en erhvervsfaglig kontekst – nærmere bestemt velfærdsfaglige erhvervsuddannelser som SOSU-uddannelserne samt den pædagogiske assistentuddannelse. 

 

SRP-forberedende flerfagligt innovationsforløb   

Nærum Gymnasium                

Forløbet skal etablere en fælles ramme for de innovationskompetencer de flerfaglige forløb skal give eleverne og samtidig stå for en forankring i undervisergruppen af disse kompetencer. Forløbet skal endvidere udvikle undervisningsmaterialer til flere faglighedsprojekter med henblik på at motivere eleverne til at udforme et problemløsende SRP.

 

Kun(d)skabernes Træ                          

Odder Gymnasium                   

Der udvikles en 3-årig model/progressionsplan for forankring af innovation i flerfaglige forløb, der leder frem mod SRP. Gennem Kun(d)skabernes Træ etableres sammenhæng og progression mellem de tre større opgaver DHO, SRO og SRP og flerfaglige projekter, som indeholder reformens ”de 4 søjler”: Det innovative, det digitale, det globale samt karriereperspektivet.

 

Tre innovative forløb med brug af forskellig innovationspraksis  

Skanderborg Gymnasium     

Skanderborg Gymnasium vil udvikle tre innovative forløb, som skal inddrage forskellige innovative metoder, som eleverne skal anvende i udviklingen af den idé, som skal være til glæde for andre. Metoderne skal forankres i lærernes undervisning som en metode, som der gribes fat i med jævne mellemrum. Det skal altså være en metode, der bliver forankret i deres undervisning.

 

Valgfag: Innovation på Pædagogisk Assistentuddannelse              

Randers Social - og Sundhedsskole                

Fremtiden efterspørger innovative kompetencer og det er blevet tydeligt, at erhvervsskolerne har et ansvar for at klæde eleverne på, således at disse også besidder de innovative kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Randers Social- og Sundhedsskole ønsker derfor at arbejde med elevernes innovative kompetencer, således at de kan løse de opgaver, der bliver en del af fremtidens pædagogiske assistenters arbejdsopgaver.

 

Udvikling af valgfaget "Entreprenørskab"                    

Syddansk Erhvervsskole        

Syddansk Erhvervsskole vil udvikle valgfaget "Entreprenørskab", med særligt fokus på at etablere sig som selvstændig i den mediegrafiske branche, for eksempel som digitalt bureau. I udviklingen af valgfaget skal der arbejdes opsøgende i forhold til lokale aktører; både eksperter på konkrete områder og 'gode eksempler' fra vores egen branche.

 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

 

Videreudvikling af uddannelsen Strategic Design and Entrepreneurship (SDE)

Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik & Filosofi (LPF), Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur og Design og Konservering

Udviklingsprojekt for videreudvikling, evaluering og kvalitetssikring af kandidatuddannelsen Strategic Design and Entrepreneurship (SDE). Undersøgelse af brugernes oplevelse af uddannelsen med henblik på at videreudvikle uddannelsens form, fag og kontaktflader mellem studerende, undervisere og praksis. Undersøgelsens resultater vil også belyse, hvad der virker og hvad der kan forbedres med henblik på at styrke iværksættende og værdiskabende handlinger og tænkemåder blandt designere, arkitekter og CBS-studerende, og hermed også i samfundet generelt.

 

Udvikling af metodekort til 3 materialefag på designuddannelsen

Designskolen Kolding

Produktion af et sæt metodekort, der skal fungere som supplement til undervisningen i materialer og bæredygtighed på Designskolen Kolding. Kortene skal understøtte de studerendes læring og facilitere en kreativ, samskabende interaktionen med eksterne virksomhedspartnere, som er en integreret del af de tre forløb. Metodesamlingen skal bygge bro mellem viden og praksis og give konkrete eksempler på, hvordan materiale og bæredygtighed kan skabe resultater på virksomheders bundlinje.

 

Intraprenørskab og Organisatorisk Kulturforandring (Intrapreneurship and cultural change)

Designskolen Kolding

Intraprenørskab og Organisatorisk Kulturforandring er et intensivt 7-ugers forløb for studerende på Designskolen Koldings MA-uddannelse, der skal træne de studerendes intraprenante evner og øge deres kompetencer i at indgå i praktiske samarbejdsrelationer med private eller offentlige virksomheder. Modulet skal facilitere at designstuderende i højere grad skaber intraprenørskab i samarbejde med partneren i stedet for at se sig selv som en enkeltindividualistisk kreativ forandringskraft.

 

Talentprogram i entreprenørskab  

IBA Erhvervsakademi Kolding, Multimediedesigner

Styrkelse af akademiets arbejde med integration af innovation og entreprenørskab i undervisningen. Udvikling af et modulopbygget ECTS givende talentforløb på Multimediedesigneruddannelsen. Projektet skal bidrage med viden og inspiration til co-curriculære aktiviteter og forløb såvel på Multimediedesigneruddannelsen som på akademiets øvrige uddannelser.

 

Iværksætteri – valgfag på Ernærings- og Sundhedsuddannelsen

Københavns Professionshøjskole, Ernærings- og sundhedsuddannelsen

Udvikling af et valgfag i iværksætteri for professionsbachelorstuderende på Ernærings- og Sundhedsuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Der er en stor interesse for iværksætteri på uddannelsen, som også retter sig mod brancher med gode muligheder for iværksættere, fx på fødevare-, kostvejlednings-, ernærings- og sundhedsområdet. Derfor vil uddannelsen gerne optimere de studerendes forudsætninger for at klare sig som iværksættere.

 

Social innovation og samfundssikkerhed                  

Københavns Professionshøjskole, Katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Etablering af en styrket meningshorisont for de studerende der modtager undervisning i innovation og entreprenørskab før slutningen af deres uddannelse som Katastrofe- og risikomanager. Formålet er at de studerende skal danne egne entreprenørielle erfaringer og selv faciliere processen gennem en innovation-workshop med fokus på deres egne refleksioner og aktiv inddragelse af praksis.

 

Entreprenørskab og innovation i sociologiundervisningen             

Københavns Universitet, Sociologisk Institut

Et efteruddannelsesprojekt som har til formål at udvikle et kursusformat, som bygger entreprenørskab og innovation ind i sociologiundervisningen på kandidatniveau. Til det formål skal den kursusansvarlige supplere sin forskning i innovationssociologi med et ophold på det intensive 1 uges-kursus ”Silicon Valley Innovation Leadership” på Berkeley, v. Sutardja Center for Entrepreneurship and Technology. Efterfølgende skal kurset dokumenteres og tjene som en model for hvordan entreprenørskabs- og innovationsundervisning kan integreres med samfundsvidenskabelig kernefaglighed.

 

Rethinking Healthcare - Innovation as a powerful driver                

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Biomedicinsk Institut

Udvikling af et internationalt sommerkursus ”Rethinking Healthcare - Innovation as a powerful driver”. Kurset skal introducere kandidatstuderende fra et bredt spektrum af universitetsuddannelser til typiske innovationsprocesser med relevans for sundhedsområdet. Fokus vil være på produkt-, service- og systeminnovationsprocesser og hvordan de benyttes til at nytænkte og finde nye løsninger på sundhedsområdet. Ved at kombinere teori og praksis opnår de studerende relevant viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med ideer og omsætte dem til løsninger i praksis med værdi for andre.

 

Interventionsdesign: Ændring af adfærd i praksis 

Københavns Universitet, Sociologisk Institut

Projektet består af tre produkter, der skal udvikles:

1) Et kursus målrettet kandidatstuderende: "Interventionsdesign: Ændring af adfærd i praksis". På kurset skal de studerende udvikle et interventionsdesign for en ekstern case-stiller. Interventionen skal ændre en specifik adfærd for en konkret målgruppe i en given situation, og den skal bidrage til at løse et samfundsmæssigt problem.

2) En praksisnær guide i interventionsdesign målrettet de studerende på kurset. Formålet med guiden er, at den fungerer som et læringsværktøj, der guider de studerende igennem de forskellige trin i arbejdet med at udvikle et interventionsdesign.

3) En letanvendelig manual målrettet undervisere. Formålet med manualen er at gøre det nemt for undervisere at samarbejde med eksterne case-stillere om kreativ problemløsning.

 

Praksistilknytning med fokus på samskabelse og entreprenørskab                        

Pædagoguddannelsen, University Collage Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Jelling

I samarbejde med Vejle Kommunes teaterskole, Xeneriet, udvikles forskellige former for samarbejde om udvikling af undervisningsforløb til folkeskoler. En model for praksistilknytning skal udvikles ud fra konkrete erfaringer i projektperioden og skal danne grundlag for projektsporet i specialiseringsretningen Skole- og Fritidspædagogik. Desuden vil projektet genere delprodukter i form af undervisningsforløb for elever, hvor drama er didaktiske designs i fagundervisningen. Intentionen i forløbene er at udfordre og styrke elevers foretagsomhed, kreativitet, forestillingsevne og samarbejdskompetencer, mens de arbejder med fagligt indhold.

 

Et innovativt og entreprenant mindset fra læreruddannelse til folkeskole i håndværk og design og retur

VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus, håndværk og design                           

VIA University College ønsker at skabe bedre betingelser for, at nye studerende i håndværk og design forlader uddannelsen med evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til viden og ikke falder tilbage til traditionel reproducerende undervisning, som i de gamle fag sløjd og håndarbejde.

 

MOVE ON! Udvikling af tværprofessionel entreprenørskabsundervisning på tværs af lærer- og pædagoguddannelserne                    

VIA University College, Læreruddannelsen i Skive og Pædagoguddannelsen i Viborg, Campus Viborg 

I løbet af tre semestre designes, afprøves og udvikles et iterativt, tværprofessionelt entreprenørskabsforløb i og omkring de pædagog- og lærerstuderendes 3. og 2. praktik på VIA Læreruddannelse, Skive og VIA Pædagoguddannelse, Viborg. De skal igennem et entreprenørskabsforløb på tværs af uddannelserne og udvikle innovative og kreative kompetencer, og løbende i undervisningsforløbets praktikperiode sammen iværksætte entreprenante og innovative processer ude på skolerne.

 

Teknologiforståelse og innovation i skolen              

VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus             

Skabelse af nyt valgmodul i læreruddannelsen (10 ETCS), hvor formålet er, at studerende udvikler lærerkompetencer til at kunne bruge innovative læreprocesser til at undervise i og gennem teknologiforståelse i skolen. Det nye modul vil indeholde en gentænkning af Edison-forløbet, som har været gennemført i Aarhus Kommune og VIA gennem en årrække. Modulet vil indbefatte SAM-uddannelse af studerende og lærere i skolen således, at studerendes innovationsproces frem til Edison opfinder-konkurrence vil have et indholdsmæssigt fokus på teknologiforståelse, samt på brug og udvikling af ny teknologi.

 

PBL og entreprenørskab – sammenkobling og udvikling af begreber og praksis, der fremmer entreprenante kompetencer på tværs af AAU        

Aalborg Universitet, SEA (Supporting Entrepreneurship at Aalborg University)                 

Aalborg Universitets uddannelser er alle kendetegnet ved problemorienteret projektarbejde ofte kaldet PBL Aalborg-modellen. Gennem PBL udvikler de studerende en lang række evner og kompetencer, som også anses for at være fremmende for entreprenørskab. Der er dog nogle elementer, som ikke indgår i den gængse PBL-model, men som er helt centrale for udviklingen af entreprenørielle kompetencer; værdiskabelse og kreativitet/innovation. I projektet ønskes en videreudvikling af PBL-modellen, så den også rummer disse elementer. Derved bliver projektet relevant på tværs af alle uddannelser.

 

Den Entreprenørielle Kliniske Ph.d.-vejleder          

Aarhus Universitet, INNO X Healthcare, Institut for Klinisk Medicin           

At give Ph.D-vejledere kompetencer, som kan realisere Ph.d.-studerendes evner til innovation og entreprenørskab. Bringe disse egenskaber i spil og integrere innovation og entreprenørskab i kliniske forskningsprojekter. Vejledere skal kunne metodikker bag og evne at inkludere behovsdrevet innovation og viden om entreprenørskab i deres arbejde.

 

Entreprenørskab i Idræt og Sundhed                         

Aarhus Universitet, Sektion for Idræt            

Formålet med projektet er at udvikle et kursus, hvor studerende på Idræt og Folkesundhedsvidenskab opnår forståelse for sig selv som entreprenører, og udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at agere entreprenørielt inden for området. De studerende skal undervises i at konstruere og handle på egne muligheder inden for idræts- og sundhedsområdet og derigennem forstå, at de inden for egen faglighed kan skabe værdi via entreprenørielle processer. 

 

ENTREPRENØRSKAB I PRAKSIS! Håndværk og design i et innovativt og entreprenant Åben skole-projekt

University Collage Lillebælt, Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler                        

Håndværk og designlærere og studerende fra skoler i Odense Kommune kan tilmelde sig dette Åben skole-projektet med henblik på at lærerne efteruddannes til at undervise i innovation og entreprenørskab. Lærerne og eleverne deltager skolevis og arbejder hjemme på skolerne med et innovativt og entreprenant projekt inden for et fælles tema. Produkterne og deres procesmateriale skal udstilles i Designsalen i Kunstbygningen Filosoffen, hvor der desuden afholdes en åbning. Under processen bliver lærerne og deres elever inspireret og vejledt af projektmager Rachel Zachariassen, som også underviser på læreruddannelsen i håndværk og design samt billedkunst.