29 maj 2017  /  NyhedsRedaktør

Stor interesse for økonomisk støtte til udviklingsprojekter

Hvert år uddeler Fonden for Entreprenørskab projektmidler til at støtte udviklingen af ny undervisning, nye fag eller materialer på uddannelsesinstitutioner over hele Danmark.

Der har været stor interesse for Fonden for Entreprenørskabs fondsmidler i foråret 2017. Fonden fik et overvældende antal ansøgninger, og der er blevet uddelt midler til sammenlagt 41 projekter fordelt på grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

 

Fonden uddelte midler til følgende projekter (i tilfældig rækkefølge inden for hvert uddannelsessegment):

 

Grundskolen 

Innovation og entreprenørskab - Praksisnær læring og kompetenceudvikling

Balling Skole

Formålet med dette projekt er at udvikle et undervisningsforløb for udskolingen, hvor erhvervslivet inddrages både i forhold til virksomheder, som ønsker ideer til nogle problemstillinger samt inddragelse i selv undervisningen. Projektet skal munde ud i en drejebog, som kan anvendes af andre skoler.

 

Entreprenørskab og innovation i samarbejde med nærmiljøet

Bredballe Privatskole

Formålet med projektet er, at implementere entreprenørskab og innovation i skolens fag og dagligdag igennem planlagte forløb, således at fagets mål beskrives og indgår samt at inddrage virksomheder, børnehaver og rekreative områder i nærmiljøet.

 

My Collection

Englystskolen

I samarbejde mellem innovationslærerne og designeren Sanne Moth fra Moth Denmark skal eleverne arbejde med at designe og producere deres egen kollektion. Eleverne skal sammen med modedesigneren finde frem til, hvad der gør et brand populært, og hvordan man slår igennem med sit eget brand, og  de får indblik i, hvordan man arbejder med en forretsningsidé, laver handleplan og får et økonomisk overblik.

 

Udvikling af innovation og entrepreneuriel pædagogik og didaktik i grundskolen

Fællesskolen Starup Øsby

Projektet skal styrke en proces, hvor personalet udvikler didaktisk tænkning, der kan skabe læringsmiljøer med et innovativt indhold, og hvor elevernes handelkompetence styrkes igennem projekter, hvor der arbejdes mere projektorienteret med forskllige forløb der understøtter dette.

 

Udvikling af handlingsorienteret matematikundervisning

House of Science, Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse

En handlingsorienteret undervisning indeholder metoder, som stimulerer til foretagsomhed, og gør didaktikken i entreprenørskab speciel. Det undervisningsmateriale, som udvikles gennem projektet, har som mål at stimulere eleverne til foretagsomhed ved at skubbe eleverne ud i handlinger i virkelige miljøer, og derved træne elevernes entreprenørielle kompetencer.

 

Strategisk udvikling af STEAM-undervisning - Entreprenørskab som en del af den tværfaglige naturfagsundervisning i Sønderborg

House of Science, VidensBy Sønderborg, Børn og Uddannelse

Formålet med projektet er at opkvalificere Sønderborg Kommunes naturfagslærer, så de kan planlægge STEAM-undervisning, hvor naturvidenskabelig, kreativ og matematisk viden bliver bragt i spil, og derved øges elevernes interesse for naturvidenskabelige og teknologiske fag. Lærerne skal trænes i at bruge en række værktøjer og teorier så de kan kombinere Inquiry based Science Education med entreprenørskab i deres udarbejdelse af handlingsorienterede undervisningsforløb.

 

Deutsch Dusche

Hærvejsskolen Rødekro, Afdeling Vestergade

Målgruppen for inspirationskurset Deutsch Dusche er tysklærere i udskolingen. Deltagerne på kurset får indblik i innovation og entreprenørskab som oplagt didaktisk tilgang til at understøtte den positive ombrydning, som også deres tyskundervisning befinder sig i, så man kan styrke elevens kompetencer indenfor kritisk tænkning og kreativitet, at udvikle og skabe værdi for andre, samt at handle på egne ideer.

 

Entreprenant teamledelse af professionelle Læringsfællesskaber på Lyshøjskolen

Lyshøjskolen Kolding

Lyshøjskolens ledelsesteam ønsker at sætte skarpt fokus på ledelse af professionelle Læringsfællesskaber (årgangsteams). Projektet vil, med udgangspunkt i designledelsesgrundlaget i Kolding Kommune, udvikle arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, der sætter fokus på at udvikle entreprenante og innovative læringsformer for skolens elever. 

 

Innovation og entreprenørskab i samspil med det lokale erhvervsliv

Næsbjerg Skole m.fl.

Alle elever på 6. årgang i et "4-skole-samarbejde" bringes sammen i et projekt, der er opstået i et samarbejde mellem skolerne og kommunens lokale erhvervsplaymaker. Projektet skal dels udvikle elevernes innovative og entreprenante kompetencer via "basisøvelser" indenfor området - og dels efterfølgende få eleverne til at sætte disse kompetencer i spil i forhold til ide og udvikling i en konkret opgave/case stillet af lokale erhvervsvirksomhed.

 

Udvikling af Co-teaching som didaktisk metode og omdrejningspunkt for innovations- og entreprenørskabsundervisning på Sct Hans Skole, samt udvikling af I&E undervisningsforløb til alle fag på 5. årgang

Sct. Hans Skole

Projektets formål er at udvikle innovations- og entreprenørskabs-undervisning på Sct Hans Skole, via Co-teaching, på 5. årg., som skal arbejde med I&E i alle fag. For at skabe spændende og varierende undervisning, kræver det velforberedte forløb, hvorfor projektets hovedfokus vil være på udvikling af Co-teaching som didaktisk metode, samt reflektering med lærergruppen og videreudvikling af afsluttede I&E undervisningsforløb.

 

Samfund og Innovation - 5-årigt gymnasieforløb

Skovgårdsskolen, udskolingen

I flere år har Skovgårdsskolen arbejdet med at udvikle elevernes innovative og entreprenante kompetencer. Projektets formål er derfor at styrke udviklingen af det innovative læringsmiljø, der allerede er en del af udskolingen på Skovgårdsskolen, og at implementere innovativ og entreprenant progression i udskolingen på Skovgårdsskolen i samarbejde med Øregård Gymnasium. 

 

SP KodeEksperten

Sydkystens Privatskole

Skolen ønsker at robotkodning i højere grad skal være en del af elevernes løsningsmuligheder, når de tænker innovation og entreprenørskab. Projektet er tre-delt: Det pågældende lærerteam skal have undervisning, vejledning og ekstra tid til robotkodning, mellemtrinnet undervises i robotkodning og arbejdet kulminerer så i en emneuge, hvor eleverne arbejder med entreprenørskab og robotkodning, for til sidst at fremvise deres resultater.

 

Implementering af håndværk/design i efteruddannelse

University Collage Lillebælt, efter- og videreuddannelsen

Efteruddannelsesforløbets overordnede målsætning er, med udgangspunkt i de nye Fælles Mål, at opkvalificere håndværk og designlærernes kompetencer i at planlægge gennemføre og evaluere innovativ og entreprenant undervisning i håndværk og design samt få det implementeret i undervisningen i den enkelte klasse. Dette implementerings- og efteruddannelsesforløb udvikles og gennemføres som et pilotprojekt i samarbejde med Odense kommune.

 

Implementering af innovation og entreprenørskab i Indskolingen og SFO på Vamdrup Skole

Vamdrup Skole, Afdeling Øst

Projektets formål er at gøre skolebørn på Vamdrup Skole mere foretagsomme gennem flerårige tværfaglige og sammenhængende praktiske undervisningsforløb - udenfor det normale klasselokale.

 

Udvikling af undervisningsmaterialer til Innovations-Brobygnings-Opgaven i 10. kl.

Halvorsminde Efterskole

Innovations-Brobygnings-Opgaven (IBO) er er projekt som har til hensigt at udvikle den Obligatoriske-Selvvalgte-Opgave (OSO) i 10. kl. Forsøgsprojektet gennemføres på fire efterskoler og vil undersøge hvordan innovation, partnerskaber og erhvervsvejledning kan skabe nye erhvervsfaglige indsigter, motivation og tro på egne evner i forhold til deres ungdomsuddannelsesvalg. Udviklingsprojektet skal munde ud i at udgive de fire skolers undervisningsforløb samt resultaterne af følgeforskningen som undervisningsmateriale i bogform.

 

 

Ungdomsuddannelser

Nyt forsøgsfag med en anvendelsesorienteret og innovativ profil på Brøndby Gymnasium

Brøndby Gymnasium

Brøndby Gymnasium er af Undervisningsministeriet blevet godkendt til at udbyde en forsøgsstudieretning med idræt på A-niveau i kombination med studieretningsfagene matematik A, fysik B og Kemi B. Studieretningen skal være anvendelsesorienteret og innovativ og formålet med ansøgningen om puljemidler er at kompetenceudvikle de involverede lærere i studieretningen, så de mestrer en tværfaglig, anvendelsesorienteret innovationsdidaktik, der kan understøtte taksonomien i elevernes entreprenørskabsuddannelse i de involverede studieretningsfag.

 

Innovation mellem gymnasier og erhvervsliv

Center for Innovation og virksomhedskontakt

Målet med projektet er at udvikle innovations-didaktik og faglige forløb med innovation, i samarbejde med virksomheder, og at udbrede forløbene og efteruddanne lærerne til at undervise i forløb, med en innovativ tilgang, der styrker elevernes kreative, innovative og entreprenante kompetencer. Projektets middel er at uddanne en række faglærere fra hvert gymnasium i Århus, der kan fungere som frontløbere på skolerne og være med til at implementere innovation, som en daglig praksis på gymnasierne. 

 

Innovative kompetencer gennem eksperimentelt arbejde

Køge Gymnasium, Naturvidenskab

Projektets mål er at udarbejde konkrete projektoplæg til naturvidenskabelige fag, hvor innovation og undersøgelsesbaseret undervisning spiller en central rolle. I disse oplæg indgår faglige bespænd, fx i form af krav om selvdesignede eksperimentelle øvelser, der kan kvalificere elevernes arbejde. For at understøtte den innovative proces skal der udfærdiges et video-katalog over innovative værktøjer tilpasset gymnasieelever. De enkelte projektoplæg afprøves på A/B-niveau hold i skoleåret 2017/18 på Køge Gymnasium.

 

Study Lap - samarbejde med plads til fejl

Nyborg Gymnasium

Study Lab er et projekt, der som udgangspunkt kommer til at køre i en 1g STX-klasse. Projektets navn skal understrege, at det er den eksperimenterende tilgang til undervisning og læring, projektet ønsker at fokusere på. Klassen skal være legeplads for kreative og innovative tiltag samt læringseksperimenter. Formålet er at skabe en klasse med plads til fejl, med særlig opmærksomhed på aktivering af drenge og med mulighed for udadvendte aktiviteter. 

 

Udvikling af innovation og entreprenørskab som metoder, læringsmål og almen dannelse

Øregård Gymnasium

Det overordnede formål er, dels at alle ca. 270 elever i 1.g prøver kræfter med innovation og entreprenørskab, og dels at udvikle et katalog og en progressionplan for innovative metoder, entreprenante læringsmål og entreprenørskab som et perspektiv på almen dannelse på Øregård Gymnasium.

 

Start firma på Campus Vejle

Campus Vejle

I Danmark har vi brug for at mange flere starter egen virksomhed og med en gennemgående tråd om iværksætteri fra brobygning til færdiguddannet elev, skal projektet være med til motivere flere unge til at starte virksomhed. Målet er at hovedforløbselever fortsætter deres opstartede firma fra grundforløbet men det fordrer bl.a. at Brobygning for 8.-10. klasser skal præsenteres for iværksætterprofil på både grund- og hovedforløb. 

 

 

Videregående uddannelser

Virker det? En evaluering af en ny forretningsmodel, som kombinerer profil med socialt ansvar og miljømæssig bæredygtighed.                        

VIA University College, VIA Studentervæksthus Campus Aarhus N

VIA UC har tidligere - med støtte fra FFE - udviklet en ny forretningsmodel, som kombinerer profit med socialt ansvar og miljømæssig bæredygtighed. Denne model skal anvendes i både curriculære aktiviteter, ekstra curriculære aktiviteter og hos forskningsenheder omkring ved sparring om konkrete projektidéer og forretningsplaner. Dette projektst formål er at få evalueret brugen af modellen, for at kunne vurdere og justere denne og få undersøgt, hvor dens anvendelighed giver bedst mening. Evalueringen skal være med brug af FFEs nyudviklede evalueringsværktøj Octoskills.

 

FEEL (Feedback og Eksamensformer der skaber Entreprenøriel Læring)

Aarhus Universitet, CUDiM (Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier         

Overordnet sigter projektet på at opbygge yderligere viden om feedbackformer, der understøtter den studerendes læreproces i løbet af undervisningsforløbet, samt læringsorienterede eksamensformer i entreprenørskabsundervisningen. Derudover sigter projektet på at udvikle mere viden om, hvorledes entrenørielle kompetencer kan indarbejdes i uddannelsernes læringsmål, bedømmelseskriterier og eksamen. Særligt udvikling af nye læringorienterede prøveformer er helt central, da eksamen isoleret set er en af de stærkeste drivere i de studerendes valg af studie-og læringsstrategi.

 

Pædagogik og Produktudvikling

UCSJ, Pædagoguddannelsen Slagelse

Entreprenørskab, innovation og kreativitet kan vanskeligt måles og vurderes objektivt, fordi sådanne fænomener opstår og konstitueres i en social kontekst. I projektet ønskes at adressere denne udfordring ved at inddrage slutbrugere og fokusgrupper aktivt i den formative og summative evaluering af de innovative processer, som rammesættes på pædagoguddannelsen. I projektet udvikles et entreprenørskabsforløb indenfor rammerne af modulet "Læring og innovation". I forløbet skal de studerende benytte deres pædagogiske ekspertise til at udvikle forskellige typer af alternative læringsprodukter og/eller læringsmetodikker.

 

Guide og metoder til evaluering og feecback på Innovation X og andre innovationsforløb og entreprenørskabsforløb på DMJX

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Projektet omhandler behovet for give de studerende feedback på og evaluere innovative kompetencer, sådan at de studerende i forløb med fokus på innovation tilegner sig generiske innovative færdigheder, kompetencer og viden. Det centrale og nye i dette projekt er, at forløbet tilrettelægges sådan, at der gennem facilitering arbejdes fokuseret med, at de studerende opnår, reflekterer over og udvikler innovative kompetencer, som de anvender i arbejdet med en konkret case.

 

Startup Course – A Deep Dive

Erhvervsakademi Aarhus, Center for Entrepreneurship

Center for Entrepreneurship har identificeret et tydeligt gap mellem underviseres teoretiske viden indenfor innovation og entreprenørskab, og deres viden omkring det virkelige iværksættermiljø. Dette er især i forhold til viden om det danske start-up økosystem, kapitalfremskaffelse og mulighederne inden for åben innovation og strategiske samarbejder og danske erhvervsklynger. Projektets formål er at styrke underviseres kompetencer inden for dette område, så de kan implementere denne viden i deres eksisterende iværksætterundervisning.

 

Entreprenørskabsundervisning på pædagoguddannelsen

UC SYD, Pædagoguddannelsen, Campus Aabenraa

Målet med efteruddannelsesforløbet er at styrke undervisernes faglighed ift. at kunne tilrettelægge og udføre entreprenørskabsundervisning, herunder at udvikle konkrete undervisningstiltag, der kan fremme pædagogstuderendes/kommende pædagogers entreprenørielle kompetencer.

 

Det analoge værksted

Professionshøjskolen UCC, Studiecenteret

Campus Carlsberg er blevet det nye centrum for UCCs professionsuddannelser og forskning, og har som sådant brug for rumligheder som understøtter såvel undervisning og forskning, som netværk med fokus på innovation og entreprenørskab. Denne rumlighed skal supplere det store fokus som Professionsuddannelsen allerede har på digitalisering og teknologi, og skal således tage vare på de analoge og æstetiske perspektiver i entreprøniel undervisning og samarbejde. Projektets formål er således at udvikle nye undervisningsformer, som inddrager de nye muligheder som Campus Carlsberg giver.

 

SKUB iværksætter

VIA University College, Studentervæksthuset Campus C

Studentervæksthuset på Campus C ønsker at udvikle co-curriculære forløb i tæt tilknytning til de moduler, hvor studerende arbejder med at udvikle nye ideer - og hvor det co-curriculære forløb skal give de studerende kompetencer til at sætte deres ide i værk, og fungere som en "TOP UP" på moduler, der har ideudvikling som fokus.

 

OEPTAU - Online Entreprenørskab På Tværs Af Uddannelser

Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen

Projektet (OEPTAU) vil udvikle et online entreprenør-kursus opbygget i moduler, der adresserer relevante emner for udvikling som succesfuld entreprenør, og som kan vælges efter behov af den studerende. Formålet er at styrke og stimulere entreprenørskabet hos de studerende ved at tilbyde dem generelle værktøjer til at forstå og håndtere en startup-proces, som leder direkte til muligheden for at vælge specifik hjælp i de tilknyttede institutioners respektive studentervæksthuse. Kurset udvikles i et samarbejde mellem Aarhus Universitet (AU), Aarhus Maskinmester Skole (AAMS) og Erhvervsakademi Dania, og er således tænkt som et kursus, der kan anvendes på tværs af institutioner og uddannelser.

 

At lære at lede i en entreprenant kontext - pilotprojekt om ledelse som en vej til selvstændig virksomhed

VIA University College, VIA Ernæring og Sundhed

Dette projekt sætter fokus på at udvikle en større pulje af traditionelle ledelses- og organisationsfag fordelt ud over flere semestre på VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Aarhus på studieretningen "Ledelse, fødevarer og service". Projektet ønsker bl.a. at udvikle en ny læringsmodel for kobling mellem ledelses-undervisning og et entreprenant mindset, hvor studerende afprøver entrepreneuriel ledelse i nye kontekster, og at udvikle ledelsesfag over flere semestre med progression i entreprenant forståelsesramme.

 

Talentforløb

University College Nordjylland

Projektets formål er udvikling af et forløb på 30 etcs, jævnfør uddannelses- og videnskabsministeriets talentbekendtgørelse, der giver særligt talentfulde studerende (eliten) mulighed for meget selvstændig at arbejde med udvikling af deres forskningsmæssige og innovative kompetencer i et samarbejde med de velkvalificerede forsknings- og innovationsmiljøer på UCN og i omverdenen. Studiet sker i et særligt studieforløb sideløbende med de studerende stamstudie.

 

Crafting Entrepreneurial Businesses

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Institut for Produktdesign        

Projektet har til hensigt at udvikle studiemodul på bachelorprogrammet Craft/Glass & Ceramics på Bornholm med henblik på at styrke den studerendes entrepreneurielle kompetencer og få dem integreret med hans/hendes kunstneriske profil og orientering. Målet med projektet er at bidrage til øget regional vækst i kunsthåndværkerbranchen, som er en betydelig del af det entreprenante bornholmske forretningsliv.

 

Digital Learning Technology and Digital Entrepreneurship

DTU

DTU ComputeProjektet vil have fokus på at udvikle og afholde et kursus for studerende på DTU i Digital Læringsteknologi og Digital Entreprenørskab. Kurset vil indeholde anvendelsesorienteret forskning inden for læringsteknologi og samtidig vil de studerende blive præsenteret for forskellige digitale læringsteknologier, der understøtter deres egen læring. Med entreprenørskab som metode undersøges forskellige aspekter af læringsteknologi, herunder et selvstændigt fokus på brugen af målinger og dataindsamling via digitale læringsteknologier.

 

Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Erhvervsakademi MidtVest, Herning

På uddannelsen professionsbachelor i innovation og entrepreneurship skal der udvikles et undervisningsforløb, som skal styrke de studerendes evner til at igangsætte entreprenørmæssige handlinger "effectuation", som er værdiskabende økonomisk, kulturelt eller socialt. På uddannelsens 1. og 2. semester indgår der fagmoduler i bl.a. entreprenørskab, innovation og kreative processer. Formålet er at gennemføre et tværfagligt projekt, hvor der tages udgangspunkt i Babson College måde at undervise i entreprenørskab.

 

Makerspace – innovation og entreprenørskab i skolen

Læreruddannelsen i Aarhus

Formålet er at udvikle en prototype på et modul, der kobler Håndværk og Design og de studerendes andre fag med makerteknologier, innovation og entreprenørskab. Modulet skal opbygge de studerendes kompetencer i anvendelse af makerteknologier, forskellige designmetoder og arbejde med innovation, og de studerende gennemgå en designproces, der indeholder et antropologisk feltarbejde, idegenerering, fabrikation og refleksion.

 

Snitflader og krydsbefrugtning mellem KUV og Entreprenørskab: mod et nyt co-curriculært fagkompendium på kandidatuddannelsen

Syddansk Musikkonservatorium, Odense

Formålet med dette projekt er at undersøge muligheden for at udvikle og etablere et nyt fagfelt på kandidatniveau på Syddansk Musikkonservatorium, hvor fagene Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed og Entreprenørskab knyttes sammen i et fælles curriculum.

 

What Is Behind the Label? The Art and Craft of Sustainability Impact Assessment In Developing Countries

Copenhagen Business School, Department of Management, Society and Communication

Projektets formål er udviklingen af faget "What Is Behind the Label?". I dette fag vil de studerende lære, hvordan man rent praktisk udvikler nye metoder, tester og anvender disse i forbindelse med, at man undersøger, hvordan billige mærkevarer produceres i udviklingslande- og transitionsøkonomier. Faget vil sætte de studerende i stand til at udvikle nye metoder til at undersøge og vurdere, hvorvidt danske og vestlige brands, som påstår, at de er bæredygtige i deres indkøb af varer i udviklingslande, reelt også får disse varer produceret under socialt og miljømæssigt ansvarlige vilkår.

 

HA ENIN (entreprenørskab og innovation) entreprenørskabsspor

SDU, interAct og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Projektets formål er udvikling og første gennemløb af et entreprenørskabsspor koblet til HA ENIN studiet i Kolding. Målet er at give studerende på HA ENIN linjen løbende support, vejledning og støtte til at starte og drive egen virksomhed, mens de læser bachelor på SDU og derved lave en træningsbane, hvor bachelor-studerende kan arbejde med alle faser i et iværksætterforløb, sideløbende med en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse. Og hvor iværksætter-aktiviteten ikke er et ’ad on’, men en integreret del af uddannelsen.

 

Studietur: Inspirations- og studierejse til Holland

Københavns Universitet, Innovation og Entreprenørskab (I&E) Undervisernetværket

På studieturen skal bl.a. undervisere, innovationskonsulenter og UCPH Innovation Hub værter fra KU's seks fakulteter lade sig inspirere af hinanden og af kollegaer fra universiteterne i Amsterdam, Utrecht og Leiden. Turen skal give inspiration til at styrke arbejdet med at integrere innovation og entreprenørskabselementer i den generelle fag- og tværfaglige undervisning på forskellige uddannelser. Turen skal også give viden om, hvordan curriculære (alm. kurser, projekter etc.) og extra-curriculære (fx UCPH Innovation Hubs) aktiviteter kan knyttes bedre sammen.

 

Studietur: Open Entrepreneurship Boot Camp

Aarhus Universitet, Erhvervssamarbejde og teknologioverførsel

Formået med studieturen er at oplærer projektledere, Business Unit Managers og Advisory Board medlemmer i ""Open Entrepreneurship"" projektet i The Berkeley Method of Entrepreneurship, ved at lade dem deltage i en uges intensiv BOOT Camp om metoden. Undervisningssted: Sutardja center of entrepreneurship and Technology, Berkeley, Californien. Boot Campen skal give gruppen, inkl. det internationale advisory board, en fælles referenceramme og et fælles sprog for enthrepreneurship, samt at ryste gruppen socialt sammen, så samarbejdet på sigt får de bedste betingelser.