13 dec 2016

Stor interesse for fondsmidler til udviklingsprojekter

Der har været stor interesse for Fonden for Entreprenørskabs fondsmidler i efteråret 2016, og der er blevet uddelt midler til sammenlagt 20 projekter på de videregående uddannelser.

Hvert år uddeler Fonden for Entreprenørskab projektmidler til at støtte udviklingen af ny undervisning, nye fag eller materialer på uddannelsesinstitutioner over hele Danmark. 

 

I efteråret 2016 kunne der søges om fondsmidler til fremme af udviklingen og kvaliteten af entreprenørskabsforløb på de videregående uddannelsesinstitutioner. Fonden fik et overvældende antal ansøgninger, og uddelte midler til 18 udviklingsprojekter samt 2 studieture for undervisere.

 

Fonden uddelte midler til følgende projekter (i tilfældig rækkefølge):

 

Udvikling af entre- og intraprenørielle kompetencer og mindset i undervisningen på DTU Kemi

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemi

DTU Kemi vil uddanne Kemiingeniører, der ser entre- og intraprenørskab som en integreret del af deres faglighed som ingeniører og som efter endt uddannelse vil have kompetencer, der gør det muligt for dem både at udvikle samt handle på muligheder og gode idéer og at omsætte disse til værdi. 

 

Opstart af høj-teknologisk virksomhed

DTU, DTU Fotonik

Projektets formål er at udvikle et nyt entreprenørskabskursus på DTU baseret på succesfulde erfaringer fra UC Berkeley, Sutardja Center of Entrepreneurship and Technology (SCET), hvor ingeniørstuderende oplæres i opstart af egen teknologi-baseret virksomhed. Som centralt element i kurset benyttes mentorer med erfaring i høj-teknologiske virksomheder gennem hele kursusforløbet. 

 

Teatersociologi og -procesdeltagelse

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU, Afdelingen for Teater- og Performancestudier

Projektet skal fungere som et pilotprojekt i forhold til at udvikle pædagogiske faciliteringsværktøjer og didaktiske metoder, som kan hjælpe de studerende med at skabe broer ud til eksterne organisationer i kunst- og kulturlivet.

Målet er bl.a. at udvikle en konkret processtrategisk model, som kan facilitere de studerendes foretagsomhed på dette område.

 

Opnåelse af entreprenørskabskompetencer gennem nyt og innovativt e-tidsskrift

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

tProjektet skal skabe en helt ny og innovativ læringsplatform på jurauddannelsen i form af oprettelsen af et elektronisk tidsskrift på skatte- og afgiftsområdet. Projektet vil bl.a. resultere i en ny lærings- og eksamensform samt udvikling af nye vurderingskriterier med henblik på at styrke og fremme opøvelsen af de jurastuderendes innovative og entreprenørielle kompetencer.

 

Evaluering af entreprenante kompetencer i et tværfagligt studiemiljø (sygeplejersker/ingeniører)

UC SYD, Sygeplejeskolen Campus Sønderborg

Udvikling og afprøvning af evalueringsmetode til vurdering af entreprenant adfærd før og efter afholdt undervisningsforløb. Samarbejdsprojekt mellem SDU og UC SYD.

 

Evaluering af entreprenante kompetencer i et tværfagligt studiemiljø (sygeplejersker/ingeniører)

Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet

Udvikling og afprøvning af evalueringsmetode til vurdering af entreprenant adfærd før og efter afholdt undervisningsforløb. Samarbejdsprojekt mellem SDU og UC SYD.

 

Food innovation and entrepreneurship framework course

Technical University Denmark, National Institute for Food

The aim of the project is to develop an overarching educational framework across the University of Copenhagen (KU), Aarhus University (AU), Aalborg University (AAU) and the Technical University of Denmark (DTU) that consists of a similar course structure at each place in which the students have the possibility to apply their innovation and entrepreneurial skills in the food and drinks sector.

 

Entrepreneurship and innovation - the entrepreneur mind to be set

UC SYD, Institut for samfund, EITM, SONO, og GRAFISK KOMMUNIKATION

Projektet ønsker at sikre, at de studerende er på forkant med deres egen beskæftigelsesforhold i et felt, der i særlig grad fordrer innovativ tænkning og et "entrepreneur mindset", som en basal komponent, i arbejdet med en konstant faglig udvikling indenfor kommunikation, og med fremkomsten af nye kommunikationsplatforme. 

 

Social entreprenørskab i faget "Det tværprofessionelle Element"

UC SYD, Pædagoguddannelsen, Campus Kolding

Projektet har til formål at udvikle faget 'Det tværprofessionelle Element', så det kvalificerer de studerendes entreprenørielle kompetencer. Formålet med projektet er ligeledes at udvikle undervisningsmateriale, der dækker det tværprofessionelle projektsamarbejde ud fra samskabende og entreprenørielle metoder. 

 

Udvikling af fag under Åben uddannelse: Strik, design og formidling

UCC, Tekstilformidleruddannelsen

Udvikling af ny profiluddannelse indenfor strik, design og formidling: Ambitionen er at sætte skarpt fokus på de entreprenante kompetencer, så uddannelsen både giver de studerende grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer til at starte egen virksomhed op inden for det kreative felt, imens de samtidig opnår de nødvendige håndværksmæssige og formidlingsmæssige kompetencer. 

 

Robotterne - Innovation i undervisningen med henblik på entreprenørskab

University College Nordjylland, Innovation

Projektets overordnede formål er, at undervisernes arbejde med innovation og iværksætteri i undervisningen styrkes. Projektet skal udvikle to undervisningsforløb og materialer til brug i innovationsundervisningen, rettet mod henholdsvis lærerstuderende og folkeskoleelever. Det er målet at udvikle nye materialer, der kan understøtte innovativ og entreprenant undervisning i læreruddannelsen og folkeskolen. 

 

Entreprenørskab og design af kreative læringsmiljøer

University College Sjælland 

Formålet med projekter er at træne pædagogstuderende i at være entreprenører i skole og lokalsamfund i samarbejde med det lokale erhvervsliv. I undervisningsmodulet skal de studerende udvikle kreative workshops til børn i folkeskolen. I projektet indgår desuden en række udviklingsseminarer og en afsluttende konference, hvor pædagogstuderende og lokale aktører i fællesskab udvikler og evaluerer på de kreative læringsmiljøer som etableres.

 

Social Innovation, Entrepreneurship and Interprofessional Practice

VIA University College, Pædagoguddannelsen i Horsens

Udvikling og udbud af engelsksproget semester på pædagoguddannelsen i Social Innovation, Entrepreneurship and Interprofessional Practice. Formålet er at styrke det internationale perspektiv på social innovation og entreprenørskab i de danske velfærdsuddannelser, særligt pædagoguddannelsen.

 

Fødevareentreprenørskabs- og innovationskursus

Aalborg Universitet, Department of Development and Planning

Formålet med dette projekt er oprettelse og udvikling af entreprenørskabskurset: "Food Innovation and Entrepreneurship" på masteruddannelsen Integrated Food Studies (IFS) på AAU-CPH. 

 

Corporate Entrepreneurship

Aalborg Universitet, Business Model Design Center

Visionen med Corporate Entrepreneurship er at skabe et tværfagligt intraprenørskabskursus på 9. semester på Aalborg Universitet (AAU), der er værdiskabende for forskere, studerende og virksomheder. Hensigten er at skabe et seriøst alternativt til praktik, hvor de studerende i grupper indgår i et entreprenant forløb, hvor de skal skabe en ny forretning i en etableret virksomhed.

 

Opstart af innovative virksomheder indenfor vækstområdet Internet Of Things

Aalborg Universitet, Centeret for Medier og Informationsteknologi CMI

Som en del af kandidatuddannelsen ved CMI/AAU kombineres vækstområdet Internet of Things med entreprenørskab på en ny måde og udvikle et antal kurser med det formål at øge antallet af nystartede virksomheder, der baseres på denne teknologi i samarbejde med etablerede virksomheder.

 

Talentforløb inden for Creative Business

Aarhus Universitet, Faculty of Arts

Talentforløbet udvikles som et kursusformat til entrepreneurielle talenter inden for transmedia og digital audiovisuel innovation og entrepreneurship, på et tværinstitutionelt grundlag for studerende fra Aarhus Universitet, UC VIA og Danmarks Journalist og Medie Højskole. Projektet sikrer desuden at kurset afvikles i et inkubator-miljø, hvor studerende under vejledning vil arbejde sammen med branchepartnere fra de digitalt audiovisuelle industrier. 

 

Entrepreneuriel tilgang og entrepreneurielle moduler til "Managing Cultural Interaction" og "Global Entrepreneurship"

Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM)

Projektet sigter på at udvikle ovennævnte to fag, så de både får en entrepreneuriel tilgang og kommer til at indeholde entrepreneurielle elementer. Fagene er begge centrale fag på den nye kandidatuddannelse, Intercultural Studies. 

 

Studietur: Fødevare-entreprenørskab i Bay Area - Californien

Aalborg Universitet, Department of Development and Planning

The Bay Area er hjem for nogle af det 21. århundredes største internationalt kendte iværksættersuccesser. Denne studietur vil rette søgelyset på initiativer på måltids- og fødevareområdet. Studieturen skal give inspiration, materiale, og (internationalt) netværk til det nye entreprenørkursus, der skal udvikles på masteruddannelsen Integrated Food Studies.

 

Studietur: Styrkelse af regionale og nordiske netværk - Helsinki

Erhvervsakademi Sjælland, Center for Entreprenørskab og Nytænkning

Studietur til Helsinki, Finland for EA Sjælland, Væksthus Sjælland - Vækstfabrikkerne og Roskilde Universitet - RUC innovation. Studieturen skal styrke et fremtidigt samarbejde omkring iværksætterpraktikker, innovationscamps, Startup Programme og undervisningsforløb til gavn for undervisere, der vil lave entreprenørskabsundervisning.