24 jun 2014  /  NyhedsRedaktør

Nyt værktøj kan måle entreprenørielle kompetencer

Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise har gennem de sidste halvandet år samarbejdet med eksperter fra seks andre europæiske lande for at udvikle et værktøj til at måle elevers og studerendes entreprenørielle kompetencer. Arbejdet er nu færdiggjort og en større undersøgelse viser, at værktøjet ASTEE virker efter hensigten.

Værktøjet består af et spørgeskema, der er tilpasset elever og studerende på de tre niveauer i uddannelsessystemet: folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Det vil sige, at både indhold, sprog og længde på skemaerne er tilpasset progressionen i uddannelsessystemet.

 

ASTEE spørgeskemaerne består af spørgsmål til den unges baggrund, spørgsmål direkte relateret til entreprenørielle kompetencer samt spørgsmål, der har vist sig at være vigtige for unges succes i fremtidige studier og karriere. Det er et område, der er svært at måle, fordi man ikke umiddelbart kan observere de unges kompetencer. Derfor anvendes flere spørgsmål for at indkredse emnet.

 

Opbygning og test af værktøjet

Skemaet indeholder udover de demografiske spørgsmål følgende dimensioner:

 

  • Viden om entreprenørskab
  • Entreprenørskabskompetencer
  • Entreprenørielt mindset og holdninger
  • Forbundethed til fremtidig karriere
  • Forbundethed til uddannelse

 

Udviklingsprocessen inkluderede flere afprøvnings- og tilpasningsfaser. I vinteren og det tidlige forår 2014 blev en storstilet test af spørgeskemaerne gennemført i 13 lande. Dataene fra de 4.900 besvarelser blev derefter analyseret ved anvendelse af en række statistiske tests for at afprøve skemaernes validitet. Analysen viste, at spørgeskemaerne fungerer efter hensigten.

 

Anvendelse

ASTEE kan bruges af lærere og undervisere til at måle deres elevers og studerendes entreprenørielle kompetencer og læringsfremskridt ved at gennemføre måling før og efter et undervisningsforløb. Herved kan lærerne også evaluere på egen undervisning. Værktøjerne kan også anvendes af forskere og politiske beslutningstagere til at vurdere effekten af forskellige initiativer inden for entreprenørskabsuddannelse.

 

Projektgruppen arbejder nu for at værktøjet bliver gjort tilgængeligt på en brugervenlig hjemmeside, hvor man efter besvarelse af spørgsmålene kan downloade en analyse direkte. Indtil da kan skemaerne afprøves på projektets hjemmeside, og rapporten med beskrivelse af værktøj downloades herfra. Link til hjemmesiden findes i højre side.