30 okt 2018  /  NyhedsRedaktør

Entreprenørskabsprojekter på videregående uddannelser har fået støtte

15 innovative projekter, der alle sætter entreprenørskab og innovation på dagsordenen på landets videregående uddannelser, er blevet tildelt fondsmidler fra Fonden for Entreprenørskab.

Da Fonden for Entreprenørskab i sommer åbnede op for fondsmidler til projekter på videregående uddannelser, var idéerne mange og gode. I alt søgte 32 uddannelsesinstitutioner støtte for at bringe nye fag og fagområder i spil i entreprenørskabsundervisningen. Fokusområderne for denne åbne ansøgningsrunde var udvikling af nye evaluerings- og prøveformer i innovation og entreprenørskab, det co-curriculære samt etablering af student-startups.

Fonden for Entreprenørskab støtter projekter og aktiviteter inden for undervisning og uddannelse i entreprenørskab i hele landet. Næste udbud af fondsmidler finder sted i foråret 2019.

 

Følgende projekter har fået støtte

 

Vejledning af Student-startup University

College Nordjylland, Business

Dette projekt fokuserer på at skabe et efteruddannelsestilbud, der kan klæde undervisere på til at guide, vejlede og coache studerende. Det forventes at dette kompetenceløft vil kunne fastholde flere studerende på deres studie kombineret med at de bevarer og optimerer deres student-startup projekter.

 

Innovative og entreprenørielle arbejdsformer i undervisningen - et aktionslæringsforløb for undervisere 

Københavns Professionshøjskole, Pædagogik og Skole

Udvikling af et fem-dages efteruddannelsesforløb, med aktionslæring som ramme, målrettet undervisere ved de Pædagogiske Diplomuddannelser. Forløbet sigter mod udvikling af viden om innovation og entreprenørskab i efter- og videreuddannelsen (EVU); hvad er innovation og entreprenørskab i en EVU-sammenhæng og hvorfor/hvornår giver det mening at arbejde entreprenant? Deltagerne eksperimenterer med at opdage, vurdere og udnytte nye muligheder med henblik på at udvikle nye metoder og koncepter inden for undervisning og læring.

 

Innorun 1 (udvikling af efteruddannelsesforløb)

UCL i samarbejde med alle professionshøjskoler (inklusiv Dansk Medie og Journalisthøjskole) samt Designskolen Kolding

Innorun 1 er et tværgående projekt, der har til opgave at gennemføre kompetenceudvikling mellem undervisere på de deltagende professionshøjskoler hvor underviserne indgår allerede etablerede undervisningsforløb i innovation og entreprenørskab på den enkelte professionshøjskole mm. for på den måde at lære af hinandens spidskompetencer. Projektet er er 1. del af et større set-up, hvor der indgår kompetenceudvikling, undervisningsforløb, erfaringsopsamling samt evt. etablering af et InnovationsAcademy på tværs af de deltagende institutioner.

 

Innorun 2 (udvikling af undervisningsforløb)

UCN i samarbejde med alle professionshøjskoler (inklusiv Dansk Medie og Journalisthøjskole) samt Designskolen Kolding

Innorun 2 er et tværgående projekt, der at til opgave at gennemføre et undervisningsforløb og en mellem partnerne, hvor studerende arbejder med forskellige faser af innovations- og entreprenørskabsundervisning på de forskellige professionshøjskoler mv. med udgangspunkt i et af FN’s 17 verdensmål. Projekt afsluttes med deltagelse i Folkemødet 2019 på Bornholm. Der vil også indgå ansøgning om yderligere funding fra relevante virksomheder, fonde osv. Projektet er er 2. del af et større set-up, hvor der indgår kompetenceudvikling, undervisningsforløb, erfaringsopsamling samt evt. etablering af et InnovationsAcademy på tværs af de deltagende institutioner.

 

Bio-Entrepreneurship

Aarhus Universitet, Science and Technology

Et projekt som prøver at integrerer entrepreneurship til et fagligt område (Bio-videnskab). Målet er at skifte fra selv-stående entrepreneurship-kursus til et entrepreneurship-kursus som er dybt forankret til et videnskabelig fag. Det adskiller sig fra bare toning af faget og målet er at man lærer begge dele på samme tid (Bioscience + Entrepreneurship) på en tæt sammenkoblet måde, hvor man finder entreprenante muligheder fra et dybt dive til de videnskabelige områder.

 

Simulation Game Entrepreneurship

Danmark Tekniske Universitet, Management Engineering

Projektets formål er at udvikle og implementere et online læringsspil/simulator til kommende iværksættere. Simulatoren muliggør at de studerende på Danmarks Tekniske Universitet får mulighed for at afprøve iværksætterdrømmen i et risikofrit miljø. De kan tilegne sig læring og erfaringer gennem fejltagelser, således at de er bedre rustede til en dag selv at starte virksomhed. Simulatoren vil være den første læringsbaserede kombination af STEM og iværksætteri og danne grundlag for indsamling af store mængder data som danner grundlag for fremtidig forskning i beslutningsprocesser.

 

Sustainable entrepreneurship

Aarhus Universitet, CUDiM, Arts i samarbejde med AU Incubator (Aarhus Studentervæksthus)

Med omdrejningspunkt i et summer university fag i "sustainable entrepreneurship" (bæredygtigt entreprenørskab) ønsker Aarhus universitet gennem dette projekt at arbejde metodisk med nye hybrider inden for entreprenørskabsundervisningen: Hvordan kan to beslægtede felter som bæredygtighed og entreprenørskab kombineres? Hvordan kobles curriculære og ekstra-curriculære elementer på dette felt? Ud over at arbejde med metodeudvikling testes kombinationen af bæredygtighed og entreprenørskabs potentiale til at tiltrække nye grupper af studerende til entreprenørskabsfeltet.

 

Entreprenant projektorienteret forløb

Aarhus Universitet, Digital Design og Informationsvidenskab

På uddannelserne i Digital Design og Informationsvidenskab kan det konkluderes, at der mangler fokus og støtte i forhold til dem, som ønsker at starte egen virksomhed. Enkelte har lykkedes med at starte egen virksomhed under studierne, men målet med dette projekt er at bane vejen for flere ved at tilbyde projektorienteret forløb i egen virksomhed. Projektet ønsker at udvikle et understøttende forløb til dem, der vælger praktik i egen virksomhed, som skal indeholde 5 undervisningsmoduler. Disse undervisningsmoduler skal give den studerende supplerende viden inden for blandt andet proces, strategi, projektledelse og innovation samt øge deres selvtillid og entreprenante mindset.

 

Social Data Science InnoLab

Københavns Universitet, Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundvidenskabelige Fakultet ønsker at etablere et InnoLab i tilknytning til eget forskningsmiljø (SODAS) og kommende kandidatuddannelse inden for Social Data Science. Det er ambitionen at etablere et lærings- og innovationsrum på campus, som kan huse studenterprojekter og evt. afledte startups inden for Social Data Science - i tæt samarbejde med eksterne virksomheder. Social Data Science InnoLab skal tilbyde et kreativt arbejdende udviklingsmiljø; et mødested for forskere, studerende og eksterne parter; supportfunktioner for de studerende/projekter som kommer der; og mulighed for udadrettede aktiviteter som workshops og minikonferencer for universitetet og eksterne partnere.

 

Implementering af Praksis LAB på Leisure management

Professionshøjskolen Absalon, Leisure Management

På Leisure Management er der tidligere blevet udviklet et undervisermetodekatalog til undervisning i et praksislab for de studerende. I dette projekt skal disse idéer implementeres og der skal skabes et fysisk praksislab uden for campus i tæt samarbejde med eksterne aktører. Praksislab skal være et sted uden for campus i den dynamiske bydel Musicon i Roskilde, hvor de studerende på Leisure management i samarbejde med private firmaer kan få testet og udviklet deres entreprenørielle mindset og øget deres employability og potentiale for at starte egen virksomhed.

 

Pædagogiske ildsjæle og entreprenører

Professionshøjskolen Absalon, Pædagoguddannelsen

Formålet er at fremme en sammenhæng mellem det pædagogiske felt og entreprenørskab. Tidligere undersøgelser peger på, at de fleste pædagogstuderende ser entreprenørskab som noget fremmedartet. I nærværende projekt arbejder de studerende sammen med en række pædagogiske ildsjæle, som har startet egen virksomhed. Herved inspireres de studerende til at se potentialet og mulighederne i at skabe egen virksomhed med udgangspunkt i pædagogiske intentioner, metodikker og værdier.

 

WTI Sommer Skole

Syddansk Universitet, Sundhedsvidenskab og Teknisk Fakulteter

I projektet vil de gode erfaringer med det ekstra curriculære program Health Tech Innovator blive overført til en international sommerskole (WelTech Innovator - WTI) med en arbejdsbelastning på 5 ECTS. Sommerskolen udbydes primært til Sundheds og Tekniske studernede på sidste år bachelor og 1. år kandidat uddannelser. HTI bevares som et primært praktisk kursus, hvor WTI skal give den teoretiske introduktion (og lidt praktisk arbejde).

 

Virtual Pitching Machine

UCN, Innovation

Projektet skal resultere i et nyt VR-undervisningsmateriale til at fremme et entreprenant mindset hos studerende, og samtidig være med til at skabe værdi for andre. Mere konkret skal undervisningsmaterialet kunne anvendes til både at træne de studerende i at pitche deres virksomhedsidé og deres sociale kompetencer i forhold til at skabe netværk. På den lange bane indtænkes dette undervisningsmateriale anvendt som et træningsværktøj til alle iværksættere på videregående uddannelser, og udbudt af Start Up Programme. En ekstra dimension i den spritnye prototype på undervisningsmaterialet bliver fokus på at måle på stress og angst-niveauet i disse situationer og indbygge forskellige stress håndteringsstrategier i VR undervisningsmaterialet.

 

Future Aspirations - Career Take-Off

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Design

Projektets formål er at udvikle et målrettet karriereforløb for 3. semester designstuderende på kandidatuddannelsen, der sætter de designstuderende i stand til at realisere deres karrieremål, hvad enten det er som start-up eller som innovativ medarbejder i en eksisterende virksomhed/organisation. Forløbet har fokus på traditionelle arbejdspladser for designere så vel som nye beskæftigelsesmuligheder uden for det traditionelle arbejdsmarked. Forløbet vil blive evalueret på tværs af KADKs organisation, og på sigt implementeret i Designskolens curriculum.

 

Udvikling af e-learning programmer til faget Markeds- og Forretningsforståelse til brug i Media Maker Space

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), Uddannelse og Viden

I et nyetableret Media Maker Space ønsker DMJX at udvikle et tilbud om et extracurriculært incubationsforløb til BA-kandidater med lovende projektidéer.  I Media Maker Space-forløbet skal de deltagende kandidater under arbejdet med at udvikle og forretningsmodne deres projektidéer have mulighed for at trække på relevant faglig viden om markeds- og forretningsforhold relateret til medie- og kommunikationsverdenen. Det vil ske igennem faget Markeds- og Forretnings-forståelse. Et sådant fag har ikke hidtil været udbudt på DMJX, men det ønskes tilbudt i første omgang til kandidater, der følger Media Maker Space forløbet. DMJX ønsker derfor at starte det nye fag, Markeds- og Forretningsforståelse, med et digitalt e-learnings materiale, og projektet primære formål er således udarbejdelse af kravspecifikationen for produktion af e-learning programmer til det nye fag Markeds- og Forretningsforståelse.