Fonden som videncenter

Fonden for Entreprenørskab er et nationalt og internationalt videncenter indenfor entreprenørskabsuddannelse. Vi samler viden om entreprenørskabsuddannelse igennem forskning, analyser og evalueringer og udbreder denne viden igennem arrangementer, netværk, projektsamarbejde og medier mm.

Entreprenørskabsuddannelse er et felt i rivende udvikling, både herhjemme og i udlandet. I Fonden for Entreprenørskab holder vi os opdaterede med den nyeste viden samt internationale erfaringer og undersøgelser. Vi udfører egen forskning for at skabe ny viden om entreprenørskabsuddannelse og for at forbedre den viden, der allerede eksisterer; om hvorfor entreprenørskabsuddannelse er vigtig, hvilke metoder og tilgange, der findes, og hvordan disse virker på forskellige elever, på forskellige uddannelsesniveauer og i forskellige kontekster. Dette bidrager samtidig til diskussionen om, hvad der er kvalitet i entreprenørskabsuddannelse.

 

Fondens forskning giver desuden en viden om, hvorfor det er vigtigt, at man som barn og ungt menneske får mulighed for at deltage i entreprenørskabsaktiviteter mere end én gang. Resultaterne viser også, at jo tidligere eleven møder entreprenørskabsundervisning, jo større effekt har det. Forskningen giver desuden viden om lærerens/underviserens betydning og rolle. Her opererer Fonden med fire forskellige tilgange til entreprenørskabsundervisning: undervisning om entreprenørskab, undervisning for entreprenørskab, undervisning gennem entreprenørskab og entreprenørskab indlejret i undervisningen. Disse tilgange har forskellig indvirkning på forskellige uddannelsesniveauer og på forskellige elever, og effekten er i nogle tilfælde bedst, når forskellige tilgange kombineres.

 

Endelig giver Fondens forskning en viden om kvaliteten af entreprenørskabsundervisning og om læreres/underviseres didaktiske profiler. For Fondens viden om den entreprenørielle dannelse, se publikationen ”Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse” her.

 

Grundlæggende for Fondens virke er følgende definition af entreprenørskab:

“Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art.”

 

Hvorfor er vi?

Entreprenørskabsuddannelse har gennem tiderne været båret af ildsjæle. Den viden, der er genereret gennem mange dedikerede lærere og underviseres arbejde, har indtil for få år siden været forbeholdt de få.

Efterhånden som innovation og entreprenørskab har fået mere fokus og fylde på uddannelsesinstitutioner, er der opstået et behov for at få en samlet viden og forskningsviden om hvorledes man udvikler, fremmer og forankrer entreprenørskab i undervisningen. Derfor fungerer Fonden for Entreprenørskab som nationalt videncenter, som indsamler, kortlægger, analyserer og formidler viden om entreprenørskabsundervisning, -uddannelse og øvrige aktiviteter på uddannelsesinstitutioner – fra ABC til ph.d. Målet er herigennem at kunne sikre, at man som lærer/underviser og som leder og institution kan arbejde ud fra den seneste viden om entreprenørskabsuddannelse og herved kunne sikre den bedst mulige kvalitet i undervisningen.

 

Hvad gør vi?

Vi gør noget selv, og vi gør noget sammen, nationalt og internationalt. Vi er også et internationalt anerkendt videncenter, der ofte anvendes som strategisk sparringspartner i udviklingen af andre landes nationale strategier indenfor entreprenørskab i uddannelsessystemet, men også som vidende indenfor de forskellige metoder i entreprenørskabsundervisningen (om, for, gennem og indlejret) samt på hvilke niveauer og på hvilke typer af elever metoderne har størst effekt.

 

Derudover er vi:

- efterspurgte som keynote speakers og oplægsholdere på konferencer og indgår i flere uddannelsesudvalg og –bestyrelser.

- aktivt forskende i egne projekter, i internationale projekter samt nationale projekter.

 

Andre funktioner er, at vi:

- bedriver kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem.

- bedriver kortlægning af ekstracurriculære entreprenørskabsaktiviteter på videregående uddannelsesinstitutioner.

- udarbejder effektmålinger af entreprenørskabsundervisning.

- udarbejder effektmålinger af mikrolegater til studenter-startups.

- udarbejder løbende analyser og oversigter, eksempelvis Iværksætterindekset.

- sikrer en international dimension i arbejdet med at fremme entreprenørskabsuddannelse.

 

Hvem er vi til for?

Vi er sat i verden for at kunne understøtte og vejlede

  • Uddannelsesinstitutioner
  • Ledelse
  • Undervisere/ lærere
  • Nationale organisationer
  • Den siddende regering og ministerier

 

Vil du vide mere om Fonden som videncenter, eller ønsker du at samarbejde omkring et projekt, så kontakt teamleder for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser Pernille Berg på pberg@ffe-ye.dk