10+1 fortællinger fra skoler landet over

Dette materiale består af 11 eksempler på undervisningsforløb til alle niveauer af grundskolen og er tiltænkt som inspiration til udvikling af dine egne undervisningsforløb.

Idévejen - Vand på godt og ondt

Idévejen - Vand på godt og ondt er materialet til Projekt Edison 2017. Materialet er primært henvendt til 6. og 7. klasse. Formålet med materialet er dels, at eleverne opnår grundlæggende viden om vand. Dette ret brede emne er delt op i tre fokuspunkter: Vandet i byer, Vandet omkring os og Vandet vi spiser. Samtidig skal denne viden danne grundlag for en idéudviklingsproces, hvor eleverne udvikler innovative kompetencer og gør sig erfaringer med at arbejde i en værdiskabende og virkelighedsnær proces.

Idévejen

Idévejen er et materiale primært henvendt til 6. og 7. klasse. Dog kan man, med enkelte tilpasninger, arbejde med det i hele udskolingen. Formålet med materialet er dels, at eleverne opnår grundlæggende viden om færdselslære, hvor omdrejningspunktet er opmærksomhed på trafikken og hinanden. Samtidig skal denne viden danne grundlag for en idéudviklingsproces, hvor eleverne udvikler innovative kompetencer og gør sig erfaringer med at arbejde i en værdiskabende og virkelighedsnær proces.

MatFlip

MatFlip er et materiale udviklet til faget matematik i 8. klasse. Formålet med MatFlip er at understøtte den entreprenante tilgang til opgaveløsning i faget matematik. Formålet er også at bygge bro mellem det faglige og den virkelighed, eleverne er på vej ud i.

Projektet er bygget op over principperne for flipped learning. Projektet bygger på 7 videoer, hvoraf 5 stiller eleverne over for en matematisk udfordring fra dagligdagen, der skal udfordre dem og gøre dem bevidste om, hvilke matematiske færdigheder de gør brug af. Aller videoerne kan findes  her. Eleverne skal indsamle den viden og de kompetencer, den enkelte problemstilling kræver. På den måde arbejder eleverne med forskellige opgaver, og samtidig giver det underviseren mulighed for at diffentiere. Udfordringerne kan løses på flere måder og niveauer.

Den globale markedsplads

Iværksætteri og global handelskultur er fokus i materialet, der undersøger nøgleaspekterne af global økonomi - hvad der får verdenshandelen til at fungere, og hvordan global handel har indflydelse på elevernes dagligdag. Eleverne vises også, hvordan man kan etablere egen virksomhed på den globale markedsplads.

Inddrager: Historie, geografi, UEA samt den internationale dimension
Varighed: 12 lektioner á 45 minutter. Hver lektion kan dog anvendes særskilt

Min virksomhed

En anderledes temauge med iværksætteri og kreativitet som omdrejningspunkt. Med oplæg til idégenerering, møde med lokale iværksættere og erhvervsfolk, teamarbejde om forretningsidé, handlingsplan og økonomi. Der er mulighed for videre arbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Inddrager: Dansk og Uddannelse og Job. Kan også bruges i forbindelse med den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse.
Varighed: Et temaugeforløb på ca. 30 lektioner med mulighed for yderligere opgaver.

Green City

Et computerspil om alternativ energi og entreprenørskab, hvor eleverne skal skabe en grøn by ved at lave de bedste forretninger og investeringer i grøn teknologi. Green City fylder ca. 20 MB, og kan installeres på en almindelig pc. Spillet findes både i en dansk og en engelsk udgave, og kan derfor også bruges i sprogundervisningen eller i samarbejdet med udenlandske klasser.

Inddrager: Fysik/kemi, samfundsfag, geografi og engelsk
Varighed: 2 -3 lektioner eller som en del af et længere forløb

Vejledning til installering af Green City

Eksperimenter med matematik

Materialet indeholder 28 opgaver, som lægger op til en større forståelse for matematikkens praktiske vinkel: Matematikken som et brugbart værktøj og som et formidlingssprog. Desuden forventes opgaverne at medvirke til at udvikle elevernes entreprenante tankegang.

Inddrager: Matematik og mulighed for samarbejder med naturfagene.
Varighed: Løbende i den daglige undervisning

Din fremtid

Materialet fokuserer på, at iværksætteri og innovation også er vigtigt, når det drejer sig om at skabe sociale og menneskelige værdier. Der tages udgangspunkt i 6 forskellige aktuelle cases om sociale problemer, der skal løses. Materialet guider eleverne gennem en idéudvikling og frem til deres egne bud på nye løsninger. Materialet er udelukkende digitalt.

Inddrager: Dansk og samfundsfag i 9. og 10. klasse
Varighed: 20 lektioner

Lys og farver

Materialet skal vække elever i 8.-9. klasses interesse for fænomener, der knytter sig til lys og farver. Eleverne tilegner sig under forløbet ny viden inden for naturfagene samtidig med, at de udvikler færdigheder inden for projektarbejde. Målet er at give dem redskaber til selvstændigt at foretage undersøgelser. Materialet anvender Den Kreative Platform som metode.

Inddrager: Fysik/kemi, biologi, geografi
Varighed: 20 lektioner

Banebryderne

Et undervisningsforløb skabt til valgfaget "iværksætter" i 10. klasse. Materialet er en trin-for-trin indføring til iværksætteri. Det er et intensivt temaforløb, hvor eleverne arbejder med at planlægge og oprette elevvirksomheder. Materialet giver også et bud på, hvordan eleverne kan føre deres virksomhed ud i livet.

Inddrager: Iværksætter
Varighed: 1-2 uger. Som udgangspunkt varer forløbet en uge, men kan udvides til længere forløb afhængigt af elevgruppens/lærerens overordnede målsætninger og ambitionsniveau.

Viden i spil

Et digitalt materiale som med udgangspunkt i noveller, reklamer, film og digte munder ud i konkrete projekter, hvor eleverne skal anvende deres faglige viden til at skabe værdi udenfor klassens rammer. Materialet lægger op til nye måder at arbejde med genrer i danskfaget.

Inddrager: Dansk
Varighed: Løbende i undervisningen

Developing my Region

Materialet understøtter arbejdet med den internationale dimension. Eleverne skal udvikle deres lokalområde i samarbejde med venskabsklasser med udgangspunkt i entreprenørskab og innovation. Materialet giver en grundig indførelse i internationalt samarbejde, og da det er på engelsk kan det bruges af både danske skoler og udenlandske partnere.

Inddrager: Engelsk, samfundsfag, dansk
Varighed: 10 – 30 lektioner

Den Kreative Platform i Børnehøjde

Dette er en samling af værktøjer til undervisning inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab. Materialet er udarbejdet med inspiration fra eksisterende materialer. Materialet kan anvendes, hvor man ønsker at sætte fokus på elevernes kreativitet og foretagsomhed. Brug det som opstart og til processtyring af entreprenante forløb i alle fag og under alle slags emner.

Idémaskinen

Idémaskinen er et lille spilværktøj, som kan bruges til at generere idéer. Find et tema for idéerne – jo mere konkret, desto bedre bliver kvaliteten af idéerne - og begynd så at generere idéer. Materialet kan tages frem fra hylden igen, når man næste gang har brug for at generere idéer. Spillet kan bruges i alle fag.

Varighed: Spillet kan spilles på 10 min. men vi anbefaler 1,5 time inklusiv regelforklaring.

Berlin Step by Step

Materialet om ”BERLIN”, der henvender sig til tysk i 8. og 9. klasse er lavet som et online materiale, og er struktureret lidt anderledes end de øvrige forløb i serien.

”BERLIN” tager udgangspunkt i delområder, der omhandler kultur og historie. Forløbet er bygget op med afsæt i KIE-modellen, værktøjer fra CL / Cooperativ Learning inddrages og der henvises til, hvilke applikationer, der med fordel kan bruges ind i undervisningen.

Materialet er opbygget således, at der undervejs er lagt forslag ind til, hvordan man kan inddrage tekster fra klassens pensum, således at arbejdet med temaet om Berlin indgår som en naturlig del af årets arbejde op mod afgangsprøverne. Bogens materiale udgør dermed et af de anbefalede 5-6 temaer.

Idéworkshop til underviseren

Ideworkshoppen har til formål at strukturere idéudviklingsprocessen, samtidig med at den styrker samarbejdet og kreativiteten. Den skal med andre ord samle en gruppes mentale kapacitet og sikre en diversificeret tilgang til problemløsning. Materialet er en vejledning, ikke en facitliste, men indeholder inspiration, konkrete eksempler og metoder, som kan benyttes af underviseren.

Rollemodeller

Et vigtigt aspekt i god og effektiv entreprenørskabsundervisning er aktiviteter, der øger elevernes tro på selv at kunne designe liv og karrierer. Inspiration fra andre voksne end forældre og lærere er i den henseende essentiel, da eleverne i mødet med rollemodeller præsenteres for eksempler på forskellige tilgange til verden og fremtiden.
Rollemodelmaterialet har til formål at sikre, at flere elever møder rollemodeller under deres skolegang. Rollemodellerne får via materialet mulighed for at involvere sig i skolen og inspirere eleverne via deres personlige fortællinger til at bruge mulighederne i verden til formningen af deres fremtidige karrierer.
Det kræver ikke særlige bedrifter at kunne blive aktuel som rollemodel men blot ”ganske almindelige fortællinger” om at finde vej i liv og karriere.
Er det ikke muligt at få inddraget en rollemodel i undervisningen, benyttes inspirationsvideoerne i stedet.

Sæt aftryk på byen - et projekt om udsmykning

Sæt aftryk på byen er et projekt, der handler om at udsmykke sit lokalområde, by eller bydel. I projektet er skabelsesprocessen med dens research og analyser det vigtige. Konkret skal forslagene omhandle udsmykning af et plankeværk, en husgavl, en mur – eller en anden stor flade, fx en port. De endelige forslag præsenteres for omverdenen, fx i form af en udstilling (på biblioteket, skolen eller andet egnet sted), så interesserede kan komme og se dem, ligesom der lægges op til, at forslag præsenteres for mulige interessenter.   

Temaet er byens/bydelens identitet og elevernes bud på branding af den. De opfordres til at engagere sig – at være med til at ændre lokalmiljøet og styrke dets identitet. Herigennem gives eleverne en forståelse for, at de kan være aktører i deres lokale samfund, og de mærker på egen krop demokratiet nedefra. 

Materialet er udviklet til innovation og entreprenørskab i 8. og 9. klasses valgfag Håndværk og design, og projektet bygger på såvel individuelt arbejde som gruppearbejde samt enkelte processer på klasseplan.

Fag: Håndværk og Design, 8. og 9. klasse

 

Idétræning

Idétræning er et kreativitetstræningsmateriale henvendt til 4. klasse og opefter. Materialet består af en lærervejledning samt 200 kreativitetsøvelser. De 200 øvelser kan findes enkeltvist på www.idetræning.dk og opdelt i ti sæt herunder.

Ungstartup

Ungstartup er et undervisningsforløb i innovation og entreprenørskab for alle 8.-, 9.- og 10.-klasser og er udviklet i et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab og Ungt Entreprenørskab i Norge.

Den Skøre Kugle

Dette undervisningsforløb er baseret på 17 lektioner, men kan også have en længere varighed eller bruges som projektuge. Forløbets hovedformål er at kombinere anvendelsesorienteret og elevproducerende matematik med en entreprenøriel tankegang gennem et virkelighedsnært handlingsforløb. Yderligere vil eleverne arbejde med værdikæden i en virksomhed, kalkulationer, rummelige geometriske figurer, størrelsesforhold, procent- og brøkregning, økonomi, problemløsning samt IT i form af Excel og Word.

Next Level

Fonden har udviklet et materiale, der er specifikt henvendt til brug under Next Level 2018. Materialet kan hentes herunder.