Q&A

Få svaret på de mest stillede spørgsmål

Hvem kan ansøge om et Mikrolegat?

Elever på en ungdomsuddannelse, fuldtidsstuderende på en videregående uddannelse og Ph.d. studerende på en uddannelsesinstitution i Danmark

Mikrolegatansøgeren skal være registreret som studerende/elev på ansøgningstidspunkt og ved underskrivelse af kontrakt.

Mikrolegatansøgeren skal ved underskrivelse af kontrakt følge et fuldt studie på en uddannelse i DK (dvs. ikke blot et semester)

Mindst halvdelen af teamet/virksomheden skal være studerende/elev på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse i Danmark

Minimum én af disse studerende/elever skal være medstifter af virksomheden (stå som stifter på CVR. nummer). Ansøger skal altid stå som stifter på CVR nummer. 

CVR registrerede virksomheder der ikke har haft en omsætning på mere end 50.000 kr.

 

Hvor mange legater kan man ansøge om pr. idé?

Man kan søge om ét legat pr. virksomhed/team/projekt.

Hvis man får afslag på sin ansøgning kan man søge igen

Har man modtaget et Mikrolegat én gang kan man ikke søge igen, medmindre man har søgt og modtaget et legat uden cvr. nr. og derefter søger om et legat med cvr. nr.

 

Kan man søge om et mikrolegat når man opretter virksomheden i udlandet?

Nej, virksomheden skal være oprettet i Danmark. Vi godkender dog at I har udgifter fra udenlandske leverandører. 

 

Hvad kan man bruge midlerne til?

Midlerne kan bruges til alt som er med til at validere ideen. Dvs. støtten skal anvendes til aktiviteter der mærkbart flytter idéen eller virksomheden nærmere markedet, proof of concept, vækst, jobskabelse mm. Dette kan fx være udvikling af prototype, programmering, markedsundersøgelse, pilotforsøg, rådgivning osv. Mikrolegatet kan IKKE anvendes til rejser, drift (herunder hardware, kontormøbler og andet inventar) og konkurrencer.

 

Skal man betale skat af Mikrolegatet?

Ja, det modtagne netto beløb er skattepligtigt (legat minus egenfinansiering)

Alle legater vil blive indberettet som B-indkomst enten på ansøgers cpr-nummer eller CVR-nummer, hvis dette haves.

Vi anbefaler dig at tage kontakt til dit lokale SU kontor eller skat for yderligere information om skatteforhold ved modtagelse af et Mikrolegat. 

 

Moms

Det beløb man modtager til at købe ydelser for er inklusive moms (25%). 

Med cvr nr.: Legatmodtageren har fuldt momsmæssigt og skattemæssigt fradrag efter de almindelige gældende regler, når fakturaerne er udsted til legatmodtagerens virksomhed.  

 

Budget: Skal man indberette sine udgiftsposter til Fonden for Entreprenørskab?

Ja, virksomhedens/teamets budget for de ansøgte midler skal godkendes af Fonden For Entreprenørskab før legatet/midlerne kan tages i brug. Man skal således dokumentere i budgettet hvilke udgiftsposter man forventer at det ansøgte beløb skal dække over. Her er det vigtigt at man forinden har undersøgt prisen for den valgte ydelse.

Følg “Budget Guiden” og undgå misforståelser når du skal opstille dit budget. 

 

Hvordan fungerer det med udbetaling af Mikrolegatet?

De ydelser der er opstillet i budgettet bestilles hos én eller flere leverandører. 

Faktura udstedes til legatmodtagern/virksomheden med tydelig påførsel af legatnummer

Faktura sendes først til legatmodtageren, der godkender pris og ydelse. Herefter sender legatmodtageren fakturaen til Bogholderiet i Fonden: Anne Poulsen, anne@ffe-ye.dk, hvor tildelte legatnummer tydeligt fremgår.

Herefter bliver fakturaerne betalt af fonden.

Hvis en ydelse købes uden for Europa – og fakturaen dermed kommer fra et sted uden for Europa, skal legatmodtageren selv betale disse fakturaer, og beløbet udbetales herefter til legatmodtageren mod dokumentation.

Ydelsen skal være indenfor de rammer, hvortil legatet er givet. Hvis du/I ønsker at ændre i budget efter underskrivelse af kontrakt, skal nyt budget godkendes af Fonden for Entreprenørskab. 

For at administrationen af legatet ikke bliver omfattende må der helst ikke være mere end 4 fakturaer. Ligger der flere ydelser hos én leverandør samles disse på én faktura for at lette administrationen.

Man modtager ikke Mikrolegatet i kontanter

 

Egenfinansiering - hvad er det? (relevant for virksomheder med CVR nummer)

Hvis du ansøger om et Mikrolegat med cvr nr. skal 25 % af de brugte midler fra legatet selvfinansieres. Dvs. der kan købes ydelser for det ansøgte beløb plus egenfinansiering på 25%. Har din virksomhed fx ansøgt om 50.000 kr. kan du indhente tilbud og købe ydelser på i alt 62.500 kr. inkl. moms. Herefter skal de 25% (i dette eksempel 12.500 kr.) betales tilbage til Fonden for Entreprenørskab. Egenfinansiering er til for at sikre at I selv indskyder penge i virksomheden.

Når alle fakturaer er indsendt og betalt af Fonden, fremsender Fonden en opkrævning til legatmodtageren på de 25% egenfinansiering, som din virksomhed selv skal betale.

Legatmodtageren må gerne selv betale leverandøren for forbrugte og betalte ydelser. I dette tilfælde skal Legatmodtageren fremsende en mail med dokumentation i form af kopi af fakturaer samt dokumentation for at de er betalt. Fonden vil i det tilfælde udbetale 80 % af de forbrugte beløb, således at selvfinansieringen er fratrukket med det samme.

NB! Mikrolegat til Danish Entrepreneurship Award er ikke omfattet af 25% selvfinansiering. 

 

De minimis - hvad er det? 

Hvis du modtager et legat til en startup med cvr nummer skal du underskrive en erklæring om de-minimis støtte. 

I henhold til de minimis-forordningen tillades statsstøtte, så længe den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed ikke overstiger 200.000 euro svarende til ca. 1,5 mio. kr. over en periode på tre regnskabsår.

Det vil sige at din startup ikke må modtage anden statsstøtte der dermed i alt (inkl. Mikrolegatet)overstiger et beløb på ca. 1,5 mio. kr. inden for en periode på tre regnskabsår. 

 

Hvornår skal Mikrolegatet være brugt? 

Mikrolegatet skal være brugt senest 3 mdr. efter man har modtaget tilsagn. Dato står i den kontrakt du underskriver med Fonden for Entreprenørskab.

 

Fortrolighed – hvem læser vores ansøgning?

Fonden for Entreprenørskab deler alle ansøgninger med en udvalgt evalueringskomité. Medlemmer af evalueringskomitéen kan være forskellig fra runde til runde. Vi opfordrer iværksætterne til ikke at inkludere værdifulde forretningshemmeligheder (fx tekniske detaljer om en ny opfindelse) i forretningsplanen og til kun at behandle forretningshemmeligheder på et generelt plan. Det er meget sjældent, at detaljerne i forretningshemmeligheder er afgørende for, om legatet uddeles eller ej. Endvidere gennemser medlemmerne i evalueringskomitéen - i regi af Fonden og i eget regi - utrolig mange forretningsplaner på årsbasis, og mange af forretningsplanerne ligner hinanden. Det kan derfor volde medlemmerne problemer, hvis forretningshemmeligheder er beskrevet i detaljer.

 

Hvorfor skal jeg besvare jeres spørgeskemaer og oplyse mit cpr. nr.?

Dine besvarelser bidrager til meget vigtig viden om unge iværksættere i Danmark og vi bruger den viden til at forbedre vilkårene for unge iværksættere i Danmark. 

Vi har brug for dit cpr. nr. for at kunne følge resultaterne af dataindsamlingen longitudinelt. Vi indsamler udelukkende disse oplysninger til videnskabeligt arbejde og din anonymitet er fuldstændig garanteret.